Definicje

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
art. 4 pkt 6) UoGN

postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

Więcej informacji: Wycena

OKREŚLANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
art. 4 pkt 6a) UoGN

określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości. (podobnie §3 Rozp. WN)

Więcej informacji: Określanie

SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI
art. 4 pkt 8) UoGN

czynności związane z określaniem wartości nieruchomości.

Więcej informacji: Szacowanie

STAN NIERUCHOMOŚCI
art. 4 pkt 17) UoGN

stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona.

Więcej informacji: stan nieruchomości

NIERUCHOMOŚĆ PODOBNA
art. 4 pkt 16) UoGN

nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość.

WYCENA
art. 150 ust. 1 UoGN

W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:

1) określenia wartości rynkowej,
2) określenia wartości odtworzeniowej,
3) ustalenia wartości katastralnej,
4) (uchylony),
5) określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.

1) WARTOŚĆ RYNKOWA
art. 150 ust. 2 UoGN

Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu.

art. 151 ust. 1 UoGN

Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

2) WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA
art. 150 ust. 3 UoGN

Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

art. 151 ust. 2 UoGN

Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

3) WARTOŚĆ KATASTRALNA
art. 150 ust. 4 UoGN

Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości. Zasady i tryb ustalania tej wartości regulują przepisy rozdziału 2 niniejszego działu.

art. 151 ust. 3 UoGN

Wartość katastralną nieruchomości stanowi wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
art. 4 pkt 1) UoGN

grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności.

Więcej informacji: nieruchomość gruntowa

DZIAŁKA GRUNTU
art. 4 pkt 3) UoGN

niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej.

SUPERFICIES SOLO CEDIT
art. 191 KC

Własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.

NIERUCHOMOŚCI
art. 46 § 1. KC

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane >> mowa tu o własności budynku przy użytkowaniu wieczystym<< lub części takich budynków >> mowa tu o nieruchomości lokalowej<<, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Więcej informacji: nieruchomość, nieruchomość lokalowa, nieruchomość budynkowa

NIERUCHOMOŚCI ROLNE
art. 461 KC

Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Więcej informacji: nieruchomość rolna

CZĘŚCI SKŁADOWE GRUNTU
art. 48 KC

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

art. 49 § 1. KC

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

art. 50 KC

Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością.

DZIAŁKA BUDOWLANA
art. 4 pkt 3a) UoGN

zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Więcej informacji: działka budowlana

DZIAŁKA BUDOWLANA
§3 pkt 1a) Rozp. MI Warunki Techniczne – budynki

nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Więcej informacji: działka budowlana

OBIEKT BUDOWLANY
art. 3 pkt 1) Ustawy Prawo Budowlane

budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

BUDYNEK
art. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Budowlane

taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
art. 3 pkt 2a) Ustawy Prawo Budowlane

budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

SAMODZIELNY LOKAL MIESZKALNY
art. 2 ust. 2 Ustawy o Własności Lokali

wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Więcej informacji: nieruchomość lokalowa

UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ
art. 3 Ustawy o Własności Lokali

  1. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.
  2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
  3. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych odpowiada stosunkowi pow. użytkowej tych lokali wraz z pow. pomieszczeń przynależnych do łącznej pow. użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

CZĘŚCI SKŁADOWE LOKALU – POM. PRZYNALEŻNE
art. 2 ust. 4 Ustawy o Własności Lokali

Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

MIESZKANIE
§3 pkt 9) Rozp. MI Warunki Techniczne – budynki

zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

POMIESZCZENIE MIESZKALNE
§3 pkt 10) Rozp. MI Warunki Techniczne – budynki

pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego.