Definicje

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
art. 4 pkt 6) UoGN

postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

OKREŚLANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
art. 4 pkt 6a) UoGN

określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości. (podobnie §3 Rozp. WN)

SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI
art. 4 pkt 8) UoGN

czynności związane z określaniem wartości nieruchomości.

WYCENA
art. 150 ust. 1 UoGN

W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:

1) określenia wartości rynkowej,
2) określenia wartości odtworzeniowej,
3) ustalenia wartości katastralnej,
4) (uchylony),
5) określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.

DZIAŁKA GRUNTU
art. 4 pkt 3) UoGN

niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
art. 4 pkt 1) UoGN

grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności.

1) WARTOŚĆ RYNKOWA
art. 150 ust. 2 UoGN

Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu.

art. 151 ust. 1 UoGN

Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

2) WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA
art. 150 ust. 3 UoGN

Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

art. 151 ust. 2 UoGN

Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

3) WARTOŚĆ KATASTRALNA
art. 150 ust. 4 UoGN

Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości. Zasady i tryb ustalania tej wartości regulują przepisy rozdziału 2 niniejszego działu.

art. 151 ust. 3 UoGN

Wartość katastralną nieruchomości stanowi wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.

NIERUCHOMOŚCI
art. 46 § 1. KC

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane >> mowa tu o własności budynku przy użytkowaniu wieczystym<< lub części takich budynków >> mowa tu o nieruchomości lokalowej<<, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

NIERUCHOMOŚCI ROLNE
art. 461 KC

Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

CZĘŚCI SKŁADOWE GRUNTU
art. 48 KC

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

art. 49 § 1. KC

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

art. 50 KC

Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością.

SUPERFICIES SOLO CEDIT
art. 191 KC

Własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.

STAN NIERUCHOMOŚCI
art. 4 pkt 17) UoGN

stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona.

NIERUCHOMOŚĆ PODOBNA
art. 4 pkt 16) UoGN

nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość.

DZIAŁKA BUDOWLANA
art. 4 pkt 3a) UoGN

zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

BUDYNEK
art. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Budowlane

taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
art. 3 pkt 2a) Ustawy Prawo Budowlane

budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

OBIEKT BUDOWLANY
art. 3 pkt 1) Ustawy Prawo Budowlane

budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

SAMODZIELNY LOKAL MIESZKALNY
art. 2 ust. 2 Ustawy o Własności Lokali

wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ
art. 3 Ustawy o Własności Lokali

  1. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.
  2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
  3. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych odpowiada stosunkowi pow. użytkowej tych lokali wraz z pow. pomieszczeń przynależnych do łącznej pow. użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

CZĘŚCI SKŁADOWE LOKALU – POM. PRZYNALEŻNE
art. 2 ust. 4 Ustawy o Własności Lokali

Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej “pomieszczeniami przynależnymi”.

MIESZKANIE
§3 pkt 9) Rozp. MI Warunki Techniczne – budynki

zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

POMIESZCZENIE MIESZKALNE
§3 pkt 10) Rozp. MI Warunki Techniczne – budynki

pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego.