WYCENA NIERUCHOMOŚCI

przedmiot działalności

Cele wyceny nieruchomości

 • wycena nieruchomości do kredytu (zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy),
 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości,
 • poręczenie majątkowe,
 • do celów księgowych,
 • aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie i inne.
504 679 274 wycena@wp.pl
wycena nieruchomości Trójmiasto
Wycena lokali Gdańsk

Co nas wyróżnia

 • możliwość wykonania oględzin nieruchomości
  w godzinach wieczornych a także w weekendy,
 • nieodpłatne wypełnienie dodatkowych dokumentów (np. dla Banku, w związku z ryzykiem kredytowym),
 • na życzenie zleceniodawcy wysłanie mailem zdjęć z przeprowadzonych oględzin nieruchomości,
 • wyceny dla Banków sporządzane są z uwzględnieniem wytycznych konkretnej instytucji finansującej,
 • zachowanie tajemnicy zawodowej.
504 679 274 wycena@wp.pl

Operaty szacunkowe sporządza rzeczoznawca majątkowy
Katarzyna Grolewska, uprawnienia nr 7128

Sprawdź w CRRM

JAK WYGLĄDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Oględziny nieruchomości

W trakcie oględzin nieruchomości sporządzana jest notatka zawierająca informacje istotne w procesie wyceny, takie jak stan zagospodarowania nieruchomości, stan techniczno – użytkowy (stan techniczny, standard wykończenia, rok budowy obiektów, liczba kondygnacji, powierzchnia i inne parametry techniczne i użytkowe), stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej a także stan otoczenia nieruchomości. Na tym etapie powstaje także dokumentacja fotograficzna, stanowiąca integralną część operatu szacunkowego.

Analiza dokumentów do wyceny

Analizie podlegają dokumenty zebrane i wytworzone w trakcie oględzin nieruchomości, a także dokumenty pozyskane na tym etapie. Następuje badanie treści księgi wieczystej i ustalenie stanu prawnego nieruchomości, badanie zapisów w ewidencji gruntów i budynków, ustalenie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zidentyfikowanie ograniczeń dotyczących nieruchomości, ustalenie czy nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską i inne w zależności od rodzaju nieruchomości i celu wyceny.

Analiza rynku nieruchomości

Analiza rynku nieruchomości jest podstawą do prawidłowego określenia wartości nieruchomości. Na tym etapie następuje m.in. wybór obszaru rynku, rodzaju rynku i okresu badania cen. Poddane analizie zostają ceny transakcyjne (nie ofertowe!) oraz warunki zawarcia transakcji. Analiza rynku nieruchomości dostarcza informacji o preferencjach potencjalnych nabywców, wpływie poszczególnych cech rynkowych na wartość nieruchomości, rozkładzie cen, statystykach charakteryzujących lokalny rynek nieruchomości. Następuje ustalenie relacji pomiędzy popytem i podażą, określenie przeciętnej płynność nieruchomości i trendu czasowego.

Szacowanie nieruchomości

Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku a także biorąc pod uwagę cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym i stan nieruchomości, następuje wybór właściwego podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości. Dokonywane są obliczenia prowadzące do określenia wartości.

Sporządzenie operatu szacunkowego

Efektem poprzednio omówionych etapów jest operat szacunkowy, który jest opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Opinię tę sporządza się w formie pisemnej. Operat szacunkowy jest sporządzany zgodnie z przepisami prawa i uznaną praktyką zawodową.

PRZYDATNE INFORMACJE

Rzeczoznawca Gdańsk

WYCENA DO KREDYTU

Na czym polega wycena do kredytu hipotecznego?
Czym się różni operat do kredytu od zwykłego operatu szacunkowego?
Co powinien zawierać operat szacunkowy do kredytu?
Jakie są wymogi tzw. standardu bankowego?

Więcej

Wycena nieruchomości Trójmiasto

WAŻNOŚĆ OPERATU SZACUNKOWEGO

Jak długo jest ważny operat szacunkowy?
Co zrobić gdy operat straci ważność?
Na czym polega potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego?

Więcej

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?
Gdzie można zweryfikować uprawnienia rzeczoznawcy?
Jakie są obowiązki rzeczoznawcy i czego można od niego oczekiwać?

Więcej

Informacje o firmie:

2K2 WYCENA NIERUCHOMOŚCI
NIP: 9570614867, REGON: 369514871
tel. 504 679 274, e-mail: wycena@wp.pl

Chcesz zostać rzeczoznawcą majątkowym? Uczysz się do egzaminu? Zapraszam na
Blog – prosto o wycenie nieruchomości.