Jak długo jest ważny operat szacunkowy?

ważność operatu szacunkowego

Osoby, które szukają konkretnej i krótkiej odpowiedzi na pytanie “jak długo jest ważny operat szacunkowy” – zapraszam do części pod tytułem “Podsumowanie” na dole strony 🙂

Operat szacunkowy jest pisemną opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Ile wynosi ważność operatu szacunkowego? Czy można wykorzystać operat szacunkowy po utracie jego ważności? Co powinna zawierać klauzula aktualizacyjna? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie w niniejszym artykule.

Jak długo jest ważny operat szacunkowy? / Ważność operatu szacunkowego.

Nie jest pewnie dla nikogo zaskoczeniem, że wraz z upływem czasu, na rynku nieruchomości występują wahania koniunktury i cen. Zmienić się może również sama nieruchomość będąca przedmiotem wyceny – może ona zostać poddana przebudowie, rozbudowie, zmianie funkcji, może ulec niekorzystnemu zdarzeniu losowemu typu pożar, powódź, lądowanie statku powietrznego… itp. Ponieważ wycenę nieruchomości sporządza się na konkretny dzień, może zdarzyć się sytuacja, że po upływie jakiegoś okresu wyżej opisane zmiany wpłyną na wartość takiej nieruchomości. Z tego też względu, ustawodawca w art. 156  ust. 3 UoGN ograniczył ważność operatu szacunkowego:

Art. 156 ust. 3 UoGN:
Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.

Czyli jaka jest ważność operatu szacunkowego? Odpowiedź brzmi: to zależy 😉 Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, że ważność operatu szacunkowego wynosi maksymalnie 12 miesięcy od daty sporządzenia. Jeżeli jednak wystąpią przesłanki powodujące dezaktualizację wyceny, tj. zmienią się czynniki, o których mowa w art. 154 UoGN, czyli np. przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych, ważność operatu szacunkowego może być nawet krótsza niż 12 miesięcy. Mówi o tym chociażby Wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. I OSK 1062/17:

…zmiana uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 (np. dotyczących stanu nieruchomości) powoduje, że operat szacunkowy nie może być wykorzystany nawet w okresie jego ustawowej ważności, czyli 12 miesięcy od daty sporządzenia…”.

Co zrobić w sytuacji, gdy operat szacunkowy stracił ważność?

Mamy dwie możliwości:

 • zamówić nowy operat szacunkowy (opcja droższa),
 • zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego z prośba o potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego (opcja tańsza).

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego jest jedynym prawnie dopuszczonym sposobem umożliwiającym skorzystanie z operatu szacunkowego po utracie ważności. Tylko autor operatu szacunkowego może potwierdzić aktualność! Wynika to wprost z przepisu art. 156 ust. 4 UoGN:

Art. 156 ust. 4 UoGN:
Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził, oraz dołączenie do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154. Po potwierdzeniu aktualności operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, w kolejnych 12 miesiącach, licząc od dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 3, chyba że wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.

Sposób potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego został uregulowany w § 58 Rozp.WN:

§ 58 Rozp.WN
1. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat, następuje poprzez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca oświadcza o aktualności operatu. Rzeczoznawca majątkowy podpisuje klauzulę w sposób, o którym mowa w § 57 ust. 1. Przepis § 57 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku dalszego potwierdzania aktualności operatu szacunkowego stosuje się ust. 1.

Powyższy przepis w zakresie, w jakim odwołuje się do §57 ust. 1 i ust. 2, dotyczy potrzeby podpisania klauzuli, zamieszczenia daty i pieczęci rzeczoznawcy majątkowego a w przypadku, gdy operat został sporządzony przez kilku rzeczoznawców, klauzulę podpisują wszyscy rzeczoznawcy majątkowi.

Z §58 pkt 2 wynika, że potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego można dokonać więcej niż jeden raz, zawsze w taki sam sposób.

Potwierdzenie aktualności operatu przez sporządzającego operat rzeczoznawcę nastąpić może nawet po kilku latach od daty jego sporządzenia i dokonana wówczas aktualizacja operatu oznacza, że rzeczoznawca ocenił operat w aspekcie aktualności wszystkich czynników i cech wymienionych w art. 154 ust. 1 UoGN (Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 maja 2017 r., II SA/Po 192/17).

Na czym polega potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego?

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, spowodowała, że poza samą klauzulą umieszczoną w operacie, rzeczoznawca majątkowy dołącza analizę prawno – ekonomiczną przedmiotu wyceny i lokalnego rynku nieruchomości oraz kopię obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jak długo jest ważny operat szacunkowy

Ważność operatu szacunkowego – orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 maja 2018 r. II SA/Kr 192/18

W wyroku mamy do czynienia z postępowaniem przed sądami dwóch instancji, w związku z czym termin od sporządzenia operatu szacunkowego spowodował jego dezaktualizację. W orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że dwunastomiesięczny termin, o którym mowa w art. 156 ust. 3 UoGN dotyczy podstępowań przed organami obu instancji. W sprawie z omawianego wyroku, operat szacunkowy został sporządzony 13 grudnia 2015 r.. W pierwszej instancji organ wydał decyzję 31 marca 2017 r. (czyli już z nieważnym operatem szacunkowym), a w drugiej instancji – 11 grudnia 2017 r. Wprawdzie organ odwoławczy (II instancji) powołuje się na uaktualnienie operatu przez rzeczoznawcę pismem z dnia 10 stycznia 2017 r., to jednak WSA w Krakowie stwierdza, że:
– po pierwsze, organ I instancji orzekał na operacie nieaktualnym,
– po drugie, jeżeli nawet uznać można możliwość konwalidacji tej wadliwości w postępowaniu przed organem II instancji, to w ocenie sądu owe potwierdzenie aktualności operatu jest niewystarczające.

Dlaczego w opinii WSA w Krakowie potwierdzenie jest niewystarczające?

Pierwszy zarzut dotyczy braku klauzuli uaktualniającej na operacie, po czym Sąd wyjaśnia, że “jeśli nawet uznać, że zamiast klauzuli zamieszczonej na operacie, o której mowa w art. 156 ust. 3 ustawy dopuszczalne jest uaktualnienie operatu w odrębnym piśmie (w orzecznictwie spotyka się taki pogląd)…“. Czy Sąd ma tutaj rację? O ile art. 156 ust. 4 UoGN mówi o umieszczeniu stosownej klauzuli w operacie szacunkowym, to już w §58 Rozp.WN mowa jest o dołączeniu do operatu szacunkowego klauzuli. Co więc Sąd miał na myśli pisząc o braku klauzuli na operacie? Pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi. Dla bezpieczeństwa jednak, aby uniknąć zarzutów tego typu, warto klauzulę umieścić bezpośrednio w operacie.

Natomiast drugi zarzut, już bardzo poważny, dotyczy braku załączenia analizy potwierdzającej, że od daty sporządzenia operatu nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 UoGN.

Z akt sprawy wynika, że rzeczoznawca krótko stwierdził, iż “po dokonaniu weryfikacji (…) stwierdzono, że nie zmieniły się na tyle by mogło mieć to wpływ na istotną zmianę wartości oszacowanej nieruchomości”. Zdaniem WSA w Krakowie zamieszczona w piśmie od rzeczoznawcy cytowana wzmianka nie spełnia kryteriów jakie nakłada ustawa, tj. nie dokonuje analizy czy w okresie od sporządzenia operatu nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 ustawy. Sąd w wyroku przytacza definicje z SJP, zgodnie z którymi analiza to:

1) operacja myślowa polegająca na dokładnym rozważeniu problemu;
2) odpowiednie zestawienie i opracowanie danych przez porównanie i wyciągnięcie wniosków na temat istoty zjawiska, jego rozwoju w przyszłości itp.; także: dokument, raport itp. z tego opracowania.

Widać więc, jak ogromną wartość przy potwierdzaniu aktualności operatu szacunkowego ma analiza, o której mowa w art. 156 ust. 4 UoGN!

Przeszacowanie operatu szacunkowego a potwierdzenie aktualności

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego ma charakter zero-jedynkowy, co oznacza, że albo aktualność operatu zostanie potwierdzona albo nie. Przy potwierdzaniu aktualności nie ma więc mowy o określeniu nowej wartości nieruchomości! Jeżeli z jakichś powodów nie można dokonać potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, należy sporządzić zupełnie nowy operat (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 lutego 2008 r., I SA/Wa 1630/08 – teza: sporządzenie “aktualizacji operatu szacunkowego” nie jest tym samym co “potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego).

Ważność operatu szacunkowego – podsumowanie:

 • operat szacunkowy jest ważny 12 miesięcy od daty sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 UoGN,
 • operat szacunkowy może być wykorzystany dłużej niż 12 miesięcy, po potwierdzeniu jego aktualności,
 • potwierdzenia aktualności dokonuje tylko i wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, który sporządził operat,
 • klauzula aktualizacyjna musi zostać opatrzona datą, podpisem i pieczęcią rzeczoznawcy majątkowego,
 • poza klauzulą dołącza się również analizę oraz kopię dokumentu ubezpieczenia,
 • potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego może być dokonane wielokrotnie,
 • potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego nie może prowadzić do zmiany wartości nieruchomości!

Na drugiej stronie znajdują się pytania testowe z egzaminów dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych dla osób przygotowujących się do egzaminu.

4 thoughts on “Jak długo jest ważny operat szacunkowy?

 1. Wojtek says:

  Rzeczoznawca, który robił mi operat rok temu nie prowadzi już działalności. Bank potrzebuje aktualnego operatu. Czy w takim przypadku też muszę zrobić nowy operat.

 2. Wojtek says:

  Dzięki za odpowiedź. To jeszcze jedno pytanie. Zależy mi teraz na dużej wartości domu a poprzednia wycena była raczej zaniżona patrząc na obecne ceny. Czy muszę pokazywać ten stary operat nowemu rzeczoznawcy? Czy rzeczoznawcy gdzieś publikują operaty? Z góry dziękuję.

  • 2k2 says:

   Wojtku, nie musisz. Operaty nie są nigdzie publikowane, wiec nowy rzeczoznawca nie będzie wiedział, kto i kiedy wyceniał Twoją nieruchomość, czy też jaka wartość była określona w operacie. Nie przejmuj się tym 🙂

Masz pytania? przemyślenia? Podziel się nimi :-)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej mają za zadanie zapewnienie Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeżeli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj", to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij