1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności, tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) bloga i sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.2k2.pl (dalej jako: „Blog”), stanowiącego własność 2K2 Katarzyna Grolewska REGON 369514871.

1.2. Administratorem danych osobowych użytkowników Bloga w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest 2K2 Katarzyna Grolewska REGON 369514871, zwany dalej „Administratorem”.

1.3. Użytkownikami Bloga są osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Bloga.

2. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

2.1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do świadczenia usługi Newsletter, realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Bloga, dokonania rejestracji lub realizacji innych usług określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

2.2. Maksymalny, najszerszy zakres zbieranych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:

1. umożliwienia Użytkownikom korzystania z Bloga, przez co należy rozumieć realizację oferowanych usług, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym Administratora, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem oraz wystawianie faktur;
2. rejestracji konta w serwisie Administratora, zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Użytkowników;
3. prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego materiały informacyjne i handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
4. przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;
5. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
6. statystycznym i archiwizacyjnym;
7. dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

3.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.

3.3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Bloga.

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

4.1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są na platformie online poprzez MailChimp.

4.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych;
2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
4. żądania usunięcia danych osobowych;
5. żądania wydania kopii danych osobowych;
6. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

4.3. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 4.2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:

1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: wycena@wp.pl;
2. za pośrednictwem panelu konta posiadanego na Blogu.

4.4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

4.5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. MECHANIZM COOKIES

5.1. Strona internetowa Bloga używa plików tekstowych zwanych Cookies.

5.2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

5.3 W celu korzystania z Bloga konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Bloga.

5.4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.

5.5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

5.6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich, takich jak Google Analytics czy AdWords lub podobnych, w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Bloga. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

5.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

5.9. Informacje o tym jak zarządzać plikami Cookies można znaleźć w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych.

6. ADRES IP

6.1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Bloga, które mogą być pomocne przy tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Bloga.

7. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH

7.1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

1. jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Bloga, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie (DHL, DPD, Let’s Deliver), operatorzy płatności (PayU, PayPal) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;
2. jest to konieczne w celu realizacji usługi newslettera świadczonej przez MailChimp;
3. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
4. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Bloga, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika.

9. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

10. UNIJNA PLATFORMA INTERNETOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

10.1. Do rozstrzygania sporów służy unijna platforma (ODR), dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr;

10.2. Platformą zarządza Komisja Europejska;

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

11.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Blogu. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Bloga, usługi newsletter, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta.

11.2. Użytkownika korzystającego z Bloga obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Gdańsk, dnia 25 maja 2018 r.