Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych

standardy zawodowe

Standardy zawodowe – definicja

Standardy zawodowe zostały zdefiniowane w art. 4 pkt 14) UoGN, który brzmi następująco:

Art. 4.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

14) standardach zawodowych – należy przez to rozumieć reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, ustalone zgodnie z przepisami prawa;

Po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 1 września 2017 r., standardy zawodowe ustala oraz ogłasza Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

W jakim celu są tworzone standardy zawodowe?

Celem standardów jest uzupełnienie sposobów wyceny określonych w przepisach prawa oraz ujednolicenie praktyki rzeczoznawców majątkowych i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów.

Czy istnieje obowiązek stosowania standardów?

Zdecydowanie TAK. Wynika to wprost z przepisu art. 175 ust. 1 UoGN, gdzie zapisano, że „Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.”. Jest to jedna z podstawowych zasad wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

W jedynym póki co standardzie zawodowym nr 1 (tzw. standardzie bankowym) w punkcie 6 Minister przewidział możliwość odejścia od regulacji określonych w tym standardzie w uzasadnionych przypadkach, jednak każde odstępstwo wymaga uzasadnienia, jednoznacznego wskazania i ujawnienia regulacji standardu, które nie mają zastosowania. Dalej zapisano iż „nie są dopuszczalne jakiekolwiek odstępstwa od standardu powodujące brak zgodności z przepisami prawa, a także gdy odstąpienie od standardu mogłoby doprowadzić do wprowadzenia w błąd odbiorców operatu szacunkowego lub opracowania”.

Nie wiem jaki mógłby być powód odejścia od tzw. standardu bankowego. Jeżeli ktoś z Was ma pomysł, proszę o podpowiedź w komentarzu 🙂

Rada Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości

Pierwsza Rada Standardów Wyceny Nieruchomości została powołana Zarządzeniem Nr 48 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 r. Zarządzenie weszło w życie 16 grudnia 2017 r. a zostało uchylone 10 marca 2018 r., czyli w momencie kiedy weszło w życie Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości. Zarządzenie to również zostało uchylone. Obecnie obowiązuje Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości, które weszło w życie w dniu ogłoszenia, tj. 6 czerwca 2018 r.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów standardów zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości, przegląd obowiązujących standardów zawodowych oraz przygotowywanie wytycznych dotyczących ich aktualizacji,
2) inicjowanie i przekazywanie Ministrowi propozycji regulacji prawnych związanych z wyceną nieruchomości.

W skład Rady wchodzą:

  • Przewodniczący Rady, który reprezentuje Radę oraz koordynuje pracę jej komórek organizacyjnych,
  • Przewodniczący (1) komisji do spraw opracowania standardów zawodowych i (2) komisji do spraw opiniowania standardów zawodowych,
  • członkowie komisji, o których mowa powyżej.

(1) Komisja do spraw opracowania standardów zawodowych

Do zadań Komisji do spraw opracowania standardów zawodowych należy w szczególności:

  • nadzór nad działalnością zespołów specjalistów;
  • kierunkowanie prac zespołów specjalistów;
  • przyjęcie projektów standardów zawodowych opracowanych przez zespoły specjalistów i przekazanie ich Przewodniczącemu Rady;
  • wprowadzanie korekt do opracowanych projektów standardów zawodowych wynikających z ustaleń Rady;
  • przygotowywanie, na polecenie Ministra, stanowisk oraz uwzględnianie uwag i propozycji zgłaszanych do projektów standardów zawodowych przyjętych przez Radę i skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień.

Zespoły specjalistów zawierają nie więcej niż 5 osób i składają się one z osób posiadających praktykę w zakresie wyceny nieruchomości lub doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, po ich zaopiniowaniu przez Przewodniczącego Komisji do spraw opracowania standardów zawodowych.

W skład zespołu specjalistów mogą wchodzić również osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady niebędące członkami Rady, a posiadające wiedzę w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, prawa, rachunkowości lub innych dziedzin niezbędnych do opracowania projektu standardu zawodowego z danego obszaru.

(2) Komisja do spraw opiniowana standardów zawodowych

Do zadań Komisji do spraw opiniowania standardów zawodowych należy sporządzanie analiz opracowanych projektów standardów zawodowych oraz opinii o opracowanych projektach standardów zawodowych w zakresie ich poprawności merytorycznej oraz przydatności dla celów, którym mają służyć wykonane na ich podstawie operaty szacunkowe, a następnie przekazywanie tych analiz i opinii Przewodniczącemu Rady.

Wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład zespołu specjalistów

Osobie wchodzącej w skład zespołu specjalistów, który opracował dany projekt standardu zawodowego, wypłaca się kwotę w wysokości 1000 zł brutto w przypadku gdy projekt ten zostanie przyjęty przez Radę i przekazany Ministrowi.

Za udział w posiedzeniu Rady, Przewodniczącemu Rady, Przewodniczącym i członkom Komisji oraz zaproszonym na posiedzenie członkom zespołów specjalistów przysługuje także zwrot kosztów podróży wg zasad określonych w Zarządzeniu.

Gdzie szukać „starych” standardów i not interpretacyjnych

Przed zmianą UoGN standardy zawodowe były tworzone przez Komisję Standardów przy  Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Opracowania te w obowiązującym stanie prawnym nie maja przymiotu standardów zawodowych, ale mogą stanowić pomoc w sporządzaniu operatów szacunkowych. Stanowią one swego rodzaju dobrą praktykę wyceny nieruchomości. Można je pobrać ze strony PFSRM:

https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania

Standardy zawodowe – pytania testowe z egzaminów dla rzeczoznawców majątkowych

Test dla RzM z dnia 2014.11.20 / 2019.05.30

Pyt 19 / 65 Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, standardy zawodowe stanowią:
Odp. a. zbiór przepisów regulujących procedury wyceny nieruchomości;
Odp. b. reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego;
Odp. c. przepisy prawa regulujące sporządzanie operatu szacunkowego.

standardy zawodowe

Test dla RzM z dnia 2015.11.19

Pyt Standardem zawodowym w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami jest standard:
Odp. a. opracowany i ogłoszony przez organizację zawodową w drodze komunikatu;
Odp. b. ustalony przez organizację zawodową i uzgodniony z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
Odp. c. ustalony przez ministra właściwego do spraw budownictwa.

Prawidłowa odpowiedź (kliknij):
Prawidłowa odpowiedź: c (zgodnie z kluczem ministerstwa prawidłową odpowiedzią w tamtym czasie, tj. w 2015 roku była odpowiedź b – ale nastąpiła zmiana stanu prawnego)

standardy zawodowe

Test dla RzM z dnia 2016.09.15

Pyt 85 Standardy zawodowe to:
Odp. a. reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, ustalone zgodnie z przepisami prawa;
Odp. b. reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego ustalone w statutach organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych;
Odp. c. reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, ustalone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

standardy zawodowe

Test dla RzM z dnia 2016.10.13 / 2017.09.21

Pyt 53 / 76 Standardem zawodowym w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami jest:
Odp. a. Standard “Wartość rynkowa”;
Odp. b. Standard “Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”;
Odp. c. Standard “Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych”.

standardy zawodowe

Test dla RzM z dnia 2017.03.16

Pyt 44 Standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami to standard:
Odp. a. “Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”;
Odp. b. “Określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych”;
Odp. c. “Wycena nieruchomości drogowych”.

standardy zawodowe

Test dla RzM z dnia 2018.03.15

Pyt 82 Obowiązującym standardem zawodowym rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jest standard:
Odp. a. “Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”;
Odp. b. “Określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych”;
Odp. c. “Wycena nieruchomości drogowych”.

standardy zawodowe

One thought on “Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych

  1. Pingback: Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego / obowiązki RzM - 2k2.pl

Masz pytania? przemyślenia? Podziel się nimi :-)

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!

Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej mają za zadanie zapewnienie Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeżeli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj", to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij