Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego zostały uregulowane w art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UoGN) i przedstawiają się następująco:

1. Wykonywanie czynności zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi, szczególną starannością, zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności

Art. 175 UoGN
1. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

Niewypełnienie powyższych obowiązków podlega odpowiedzialności zawodowej!

„zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa”

Oznacza to takie działanie lub zaniechanie, które nie narusza norm bezwzględnie obowiązujących ani nie próbuje ich obejść.

„ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności”

Wymaga się więc od rzeczoznawcy nie tylko szczególnej staranności, ale także specjalnego zachowania właściwego dla specjalisty w dziedzinie szacowania nieruchomości.

„z zasadami etyki zawodowej”

Zgodnie z definicją zawartą w encyklopedii PWN, etyka zawodowa to zespół norm wyznaczających określone obowiązki moralne związane z wykonywanym zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi (np. etyka lekarska, prawnicza). Rzeczoznawca majątkowy powinien wykonywać zawód wg norm akceptowanych i uznanych przez środowisko zawodowe rzeczoznawców.

„kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości”


Rzeczoznawstwu majątkowemu można poniekąd przypisać status zawodu zaufania publicznego. Rzeczoznawca nie może więc działać w czyimś interesie, ale musi zachować bezstronność.

2. Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowanie wypełniania tego obowiązku

Art. 175 UoGN
2. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez okres 5 lat.

Niewypełnienie powyższych obowiązków podlega odpowiedzialności zawodowej!

Szczegóły dotyczące doskonalenia kwalifikacji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Doskonalenie zawodowe może odbywać się w następujących formach:

  • ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe,
  • ukończenie szkoleń lub kursów,
  • ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych,
  • udział w konferencjach lub sympozjach naukowych,
  • własne lub współautorskie publikacje książkowe,
  • własne lub współautorskie artykuły w czasopismach.


Za każdą formę szkolenia naliczane są punkty w okresie rozliczeniowym, który obejmuje okres jednego roku kalendarzowego.

3. Tajemnica zawodowa

Art. 175 UoGN
3. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej lub w przypadkach, o których mowa w art. 157, art. 194, art. 195 i art. 195a.

Niewypełnienie powyższych obowiązków podlega odpowiedzialności zawodowej!

Zasada zachowania tajemnicy zawodowej obejmuje nie tylko informacje pozyskane od zleceniodawców, ale także wszelkie inne informacje wykorzystywane przy sporządzaniu operatu szacunkowego, jak np. dane transakcyjne z aktów notarialnych. Z tego też względu w operacie szacunkowym nie należy podawać szczegółów dotyczących nieruchomości porównawczych. Mówią o tym wyroki, np. II SA/Łd 362/14: „Bardzo szczegółowe dane w operacie (opis przyjętych do porównania nieruchomości) wskazujące np. numer ulicy, czy numer działki w stanowiłby naruszenie tajemnicy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego, o której mowa w art. 175 ust. 3 u.g.n.” czy I OSK 2471/14: „Identyfikacja nieruchomości przyjętej do porównania przy wycenie poprzez jej numer ewidencyjny nie jest konieczna dla weryfikacji cech podobieństwa z nieruchomością wycenianą.”

Wyjątki od reguły nieprzekazywania informacji osobom trzecim dotyczą np. przekazywania informacji organom ścigania, zeznawania przed sądem, w trakcie oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową (art. 157), w trakcie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej (art. 194), w trakcie postępowania wyjaśniającego (art. 195) czy zastosowania kar dyscyplinarnych (art. 195a).

4. Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Art. 175 UoGN
4. Przedsiębiorca prowadzący działalność, o której mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną, a której przedmiotem są czynności wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a. Jeżeli wykonuje ją przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego związanego z tym przedsiębiorcą umową o pracę lub umową cywilnoprawną, podlega on również odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tej osoby.

Zasady ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25.000 euro.

Art. 175 UoGN
4a. Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, aktualnego na dzień sporządzenia operatu szacunkowego, stanowi załącznik do operatu szacunkowego lub umowy o dokonanie wyceny nieruchomości.
4b. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, o którym mowa w art. 156 ust. 4, a także w odniesieniu do opracowań i ekspertyz niestanowiących operatu szacunkowego, o których mowa w art. 174 ust. 3a.

Więcej o potwierdzeniu aktualności operatu szacunkowego można przeczytaj tu.

Czyli nie tylko określanie wartości nieruchomości czy maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością wymaga załączenia kopii ubezpieczenia, ale także pozostałe zadania rzeczoznawcy majątkowego, tj. sporządzanie opracowań i ekspertyz niestanowiących operatu szacunkowego.

Art. 175 UoGN
5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 4, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach członkowskich, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649).

Rozporządzenie o którym mowa powyżej zostało wskazane w komentarzu do ustępu 4.

Uregulowania w zakresie standardów zawodowych

Do dnia 8 września 2021 roku obowiązywał art. 175 ust. 6, który mówił o tym, że standardy zawodowe ustala i ogłasza minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Artykuł ten został uchylony przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz.U.2021.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 2021 r.

Obecny status standardów zawodowych został opisany tu.

Masz pytania? Przemyślenia? Podziel się nimi.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!