Nieruchomość lokalowa

nieruchomość lokalowa

Pytania testowe z egzaminów dla rzeczoznawców majątkowych

Test dla RzM z dnia 2014.05.22

Pyt 40 Umowa ustanawiająca odrębną własność lokalu powinna być zawarta w formie:
Odp. a pisemnego oświadczenia właściciela;
Odp. b aktu notarialnego;
Odp. c zaświadczenia starosty.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2014.05.22 / 2016.10.13

Pyt 48 / 50 Określając wartość rynkową lokalu jako przedmiotu odrębnej własności rzeczoznawca majątkowy zakresem wyceny obejmuje:
Odp. a lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieruchomości wspólnej;
Odp. b lokal oraz pomieszczenia pomocnicze i udział w nieruchomości sąsiedniej;
Odp. c lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w prawie do gruntu.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2014.06.26

Pyt 4 Dla określenia udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej niezbędne jest określenie:
Odp. a powierzchni użytkowej wszystkich lokali, wraz z powierzchniami pomieszczeń do nich przynależnych;
Odp. b kubatury budynku, w którym wyodrębnione są samodzielne lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi;
Odp. c dla każdego samodzielnego lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych.

nieruchomość wspólna

Test dla RzM z dnia 2014.07.24 / 2016.07.14

Pyt 12 / 77 Budynki lub ich części trwale związane z gruntem, mogą stanowić odrębną nieruchomość i wówczas stanowią:
Odp. a nieruchomość zabudowaną;
Odp. b nieruchomość budynkową;
Odp. c nieruchomość lokalową.

nieruchomość budynkowa, nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2014.09.18

Pyt 64 Spełnienie wymagań przewidzianych dla lokalu samodzielnego stwierdza starosta w formie:
Odp. a decyzji;
Odp. b zaświadczenia;
Odp. c postanowienia.

zaświadczenie starosty

Test dla RzM z dnia 2014.12.11

Pyt 24 Garaż w budynku wielorodzinnym to:
Odp. a pomieszczenie gospodarcze;
Odp. b pomieszczenie techniczne;
Odp. c lokal użytkowy.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2014.12.11

Pyt 76 Powstanie odrębnej własności lokalu wymaga:
Odp. a wymaga umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego albo orzeczenia sadu znoszącego współwłasność;
Odp. b wymaga wpisu do księgi wieczystej;
Odp. c wpis do księgi wieczystej jest niezbędny, o ile umowa nie miała formy aktu notarialnego.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2014.12.11

Pyt 86 Samodzielność lokalu mieszkalnego stwierdza w formie zaświadczenia:
Odp. a starosta;
Odp. b odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
Odp. c dyrektor wydziału urbanistyki i architektury.

zaświadczenie starosty

Test dla RzM z dnia 2015.03.26

Pyt 1 W razie wyodrębniania własności lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi, właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej. Udział ten odpowiada:
Odp. a stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi;
Odp. b stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, znajdującymi się w budynku;
Odp. c stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali, znajdujących się w budynku.

nieruchomość wspólna

Test dla RzM z dnia 2015.04.23

Pyt 54 W razie wyodrębnienia własności lokali współwłasność w nieruchomości wspólnej, jaka przysługuje właścicielom lokali w odniesieniu do udziału w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek:
Odp. a może być zniesiona za zgodą większości właścicieli lokali;
Odp. b może być zniesiona z mocy orzeczenia sądu;
Odp. c nie może być zniesiona dopóki trwa odrębna własność lokali.

nieruchomość wspólna

Test dla RzM z dnia 2015.05.21

Pyt 79 Odrębna własność lokalu jest ustanawiana:
Odp. a wraz z ustaleniem udziału w nieruchomości wspólnej, jako prawem związanym z własnością lokalu;
Odp. b po dokonaniu wpisu do księgi wieczystej;
Odp. c w zakresie udziału w nieruchomości wspólnej, w ramach odrębnego postępowania.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2015.06.25

Pyt 11 Zgodnie z ustawą o własności lokali, garaż może stanowić:
Odp. a odrębną nieruchomość lokalową;
Odp. b część składową lokalu mieszkalnego jako pomieszczenie przynależne;
Odp. c nigdy nie może stanowić odrębnej nieruchomości.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2015.07.30

Pyt 87 W świetle przepisów ustawy o własności lokali nieruchomość wspólną stanowią:
Odp. a grunt;
Odp. b pomieszczenie kotłowni usytuowanej w budynku;
Odp. c garaż, który jest pomieszczeniem przynależnym do lokalu.

nieruchomość wspólna

Test dla RzM z dnia 2015.10.15

Pyt 24 Określenie wartości lokalu może nastąpić:
Odp. a tylko po uprzednim oznaczeniu przez właściciela przedmiotu odrębnej własności;
Odp. b po uprzednim oznaczeniu przez właściciela przedmiotu odrębnej własności lokalu i po otrzymaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu;
Odp. c po złożeniu wniosku przez najemcę dotyczącego nabycia lokalu.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2015.10.15

Pyt 40 Przy określaniu wartości lokalu stanowiącego odrębną własność w chwili wyceny:
Odp. a uwzględnia się również pomieszczenia przynależne do tego lokalu i udział w nieruchomości wspólnej;
Odp. b nie uwzględnia się nieruchomości wspólnej;
Odp. c nie uwzględnia się działki gruntu.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2015.10.15

Pyt 74 Budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków są odrębnymi od gruntu nieruchomościami, jeżeli:
Odp. a na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;
Odp. b należą do części składowych gruntu;
Odp. c wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu.

nieruchomość budynkowa, nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2015.11.19

Pyt 47 Kto i w jakiej formie stwierdza, że lokal jest, w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali, lokalem samodzielnym?:
Odp. a starosta w formie zaświadczenia;
Odp. b starosta w formie decyzji;
Odp. c powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, w formie zaświadczenia.

zaświadczenie starosty

Test dla RzM z dnia 2015.12.10

Pyt 9 Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej określa się jako:
Odp. a stosunek powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi;
Odp. b stosunek powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali, jeżeli wyodrębnienie własności co najmniej jednego lokalu w budynku nastąpiło bez uwzględnienia powierzchni pomieszczeń przynależnych;
Odp. c stosunek powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni całkowitej budynku.

udział w nieruchomości wspólnej

Test dla RzM z dnia 2015.12.10

Pyt 24 W celu ustanowienia odrębnej własności lokalu, wyodrębniany lokal wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi:
Odp. a należy zaznaczyć na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem – także na wyrysie z operatu ewidencyjnego;
Odp. b należy zaznaczyć na mapie zasadniczej, o ile pomieszczenia przynależne położone są poza budynkiem, w którym lokal wyodrębniono;
Odp. c zaznaczenie na rzutach odpowiednich kondygnacji budynku jest zbędne, o ile zostało wydane przez starostę zaświadczenie stwierdzające, że lokal jest samodzielny.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2016.04.14

Pyt 84 Jak się wylicza udział właściciela samodzielnego lokalu w nieruchomości wspólnej, w przypadku sukcesywnego wyodrębniania własności lokali?
Odp. a jako stosunek powierzchni użytkowej samodzielnego lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego do tego lokalu do powierzchni całkowi tej budynku;
Odp. b poprzez rozwiązanie ułamka, w którym w liczniku wpisuje się powierzchnię użytkową danego lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego do tego lokalu, a w mianowniku wpisuje się łączną powierzchnię użytkową wszystkich lokali wraz z powierzchnią wszystkich pomieszczeń przynależnych do tych lokali;
Odp. c w sposób ustalony przez właścicieli lokali w umowie zawartej przez nich specjalnie w tej sprawie, z zachowaniem warunku sumy udziałów równej jedności.

udział w nieruchomości wspólnej

Test dla RzM z dnia 2016.05.19

Pyt 31 Określenie wartości lokalu dla potrzeb ustanowienia odrębnej własności może nastąpić po:
Odp. a oznaczeniu przedmiotu odrębnej własności przez właściciela;
Odp. b przed uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu;
Odp. c oznaczenia lokalu i pomieszczeń przynależnych na rzucie odpowiadającej kondygnacji budynku.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2016.10.13

Pyt 67 Jeżeli nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, stanowi grunt zabudowany kilkoma budynkami, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada:
Odp. a stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynkach wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi;
Odp. b stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wyodrębnianego wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wyodrębnionych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi oraz pomieszczeniami stanowiącymi części wspólne budynku;
Odp. c stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wyodrębnianego wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wyodrębnionych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, położonymi w budynku, w którym znajduje się lokal wyodrębniany.

udział w nieruchomości wspólnej

Test dla RzM z dnia 2016.10.13

Pyt 71 Odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zawartej z deweloperem. Zgodnie z ustawą o własności lokali do ważności umowy zawartej z deweloperem niezbędne jest, aby:
Odp. a deweloper był właścicielem gruntu, na którym dom ma być wzniesiony oraz aby uzyskał pozwolenie na budowę, a roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa zostało ujawnione w księdze wieczystej;
Odp. b deweloper był użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym dom ma być wzniesiony oraz aby uzyskał pozwolenie na budowę, a roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa zostało ujawnione w księdze wieczystej;
Odp. c nie są określone żadne uwarunkowania wystarczy, że strony określą je same.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2016.11.17

Pyt 85 Nieruchomość wspólną, w rozumieniu ustawy o własności lokali, stanowi:
Odp. a tylko grunt, na którym wybudowano budynek mieszkalny;
Odp. b grunt oraz części budynku i urządzenia, które służą do użytku wszystkich właścicieli lokali;
Odp. c grunt jako przedmiot prawa własności lub jako przedmiot użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które służą do użytku wszystkich właścicieli lokali.

nieruchomość wspólna

Test dla RzM z dnia 2016.12.08

Pyt 15 Prawo odrębnej własności lokalu powstaje:
Odp. a z dniem wpisu prawa w księdze wieczystej;
Odp. b z dniem zawarcia umowy o ustanowieniu tego prawa w formie aktu notarialnego;
Odp. c z dniem wykonania umowy zobowiązującej, zawartej z właścicielem gruntu (deweloperem).

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2016.12.08

Pyt 48 Jaki organ i w jakiej formie prawnej potwierdza spełnienie warunków do uznania danego pomieszczenia za samodzielny lokal?
Odp. a wójt, burmistrz albo prezydent miasta w formie postanowienia;
Odp. b starosta w formie zaświadczenia;
Odp. c starosta w formie postanowienia, gdyż w tej formie prawnej rozstrzyga się zagadnienie wstępne w postępowaniu administracyjnym.

 

Test dla RzM z dnia 2016.12.08

Pyt 83 Wpis ustanowienia odrębnej własności lokalu do księgi wieczystej:
Odp. a ma charakter wpisu deklaratoryjnego;
Odp. b ma charakter prawotwórczy (konstytutywny);
Odp. c nie jest wymagany, gdyż wystarczy akt notarialny.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2017.03.16

Pyt 26 Czy właściciele lokali mogą żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej:
Odp. a tak;
Odp. b nie;
Odp. c tak, na drodze sądowej.

nieruchomość wspólna

Test dla RzM z dnia 2017.03.16

Pyt 33 Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze:
Odp. a podziału nieruchomości zabudowanej, powodującej także podział budynku;
Odp. b umowy notarialnej, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości z koniecznością wpisu do księgi wieczystej;
Odp. c umowy notarialnej, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości bez konieczności wpisu do księgi wieczystej.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2017.03.16

Pyt 79 Jakie części składowe wchodzą w skład nieruchomości wspólnej zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali?
Odp. a wyłącznie te części budynku i urządzenia, które nie służą do użytku właścicieli lokali;
Odp. b wszystkie pomieszczenia, które nie będą wyodrębniane jako samodzielne lokale;
Odp. c pomieszczenia, które nie będą wyodrębniane jako samodzielne lokale lub pomieszczenia do nich przynależne.

nieruchomość wspólna

Test dla RzM z dnia 2017.03.16

Pyt 87 Garaż może:
Odp. a wchodzić w skład nieruchomości wspólnej;
Odp. b stanowić odrębną nieruchomość lokalową;
Odp. c stanowić pomieszczenie przynależne do lokalu.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2017.04.20

Pyt 23 Dla określenia udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej niezbędne jest określenie:
Odp. a powierzchni użytkowej wszystkich lokali, wraz z powierzchniami pomieszczeń do nich przynależnych;
Odp. b kubatury budynku, w którym wyodrębnione są samodzielne lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi;
Odp. c dla każdego samodzielnego lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych.

nieruchomość wspólna

Test dla RzM z dnia 2017.05.25

Pyt 37 Odrębną własność lokali można ustanowić w drodze:
Odp. a decyzji administracyjnej;
Odp. b umowy cywilno-prawnej;
Odp. c orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

nieruchomość lokalowa

Test dla RzM z dnia 2017.05.25

Pyt 60 Lokal jest nieruchomością, gdy:
Odp. a stanowi przedmiot odrębnej własności;
Odp. b jest przedmiotem własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;
Odp. c jest przedmiotem ekspektatywy odrębnej własności lokalu.

nieruchomość lokalowa

Pytań z testów: 36. Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

Masz pytania? przemyślenia? Podziel się nimi :-)

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!

Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej mają za zadanie zapewnienie Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeżeli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj", to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij