Zmiana rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

Dnia 4 grudnia 2019 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Oto co się zmieniło:

§ 37 pkt 1 – dostosowanie nazwy ustawy

BYŁO

1) przy określaniu wartości nieruchomości dla ustalenia odszkodowania, o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.);

JEST

1) przy określaniu wartości nieruchomości dla ustalenia odszkodowania, o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311 oraz z 2019 r. poz. 492 i 1495);

§ 40 ust. 4 – uchylenie związane z dostosowaniem do art. 148 UoGN

Zgodnie z art. 148 ust. 4 UoGN:

Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń pieniężnych wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Zatem rzeczoznawca nie określa wartości nakładów. Konieczne było uchylenie § 40 ust. 4.

BYŁO

1. Przy określaniu wartości nakładów, o których mowa w art. 148 ust. 4 ustawy, stosuje się odpowiednio sposób określenia wartości nakładów, o którym mowa w § 28 ust. 6.

JEST

1. (uchylony)

§ 46 – dostosowanie nowej nazwy ustawy i nomenklatury

BYŁO

Przy określaniu wartości nieruchomości położonych na złożach kopalin niestanowiących części składowych nieruchomości, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2), nie uwzględnia się wartości złoża.

JEST

Przy określaniu wartości nieruchomości położonych na złożach kopalin stanowiących przedmiot własności górniczej, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495), nie uwzględnia się wartości złoża.

§ 47 ust. 1 – dostosowanie nomenklatury

BYŁO

1. Przy określaniu wartości nieruchomości położonych na złożach kopalin stanowiących części składowe nieruchomości jej wartość określa się z uwzględnieniem wartości złoża

JEST

1. Przy określaniu wartości nieruchomości położonych na złożach kopalin niestanowiących przedmiotu własności górniczej jej wartość określa się z uwzględnieniem wartości złoża

§ 56 ust. 5 – konsekwencja uchylenia art. 158 UoGN dot. wyciągów z operatów

BYŁO

5. Wyciąg, o którym mowa w art. 158 ustawy, zamieszcza się na początku operatu szacunkowego.

JEST

5. (uchylony)

§ 57 – zniesienie wymogu stosowania pieczęci rzeczoznawcy majątkowego

BYŁO

1. Rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy podpisuje go, zamieszczając datę i pieczęć rzeczoznawcy majątkowego.
2. Jeżeli operat szacunkowy został sporządzony przez kilku rzeczoznawców majątkowych, operat podpisują wszyscy sporządzający go rzeczoznawcy majątkowi w sposób, o którym mowa w ust. 1.

JEST

1. Operat szacunkowy zawiera podpis rzeczoznawcy majątkowego, który go sporządził, oraz naniesione w formie nadruku lub pieczątki imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, a także datę jego sporządzenia.
2. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez kilku rzeczoznawców majątkowych, każdy z nich podpisuje operat szacunkowy, a także podaje imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w sposób, o którym mowa w ust. 1.

Dodano § 57a – zasady poświadczania wypisów i wyrysów z dokumentów

Dane, o których mowa w art. 155 ust. 2 ustawy, rzeczoznawca majątkowy poświadcza podpisem wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, chyba że poświadczenie tych danych jest możliwe w sposób, o którym mowa w § 57 ust. 1. Przepis stosuje się również w przypadku poświadczenia danych przez kilku rzeczoznawców majątkowych.

§ 58 – doprecyzowanie sposobu potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego z ograniczeniem do jednokrotnego potwierdzenia poprzez uchylenie ust. 2

BYŁO

1. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat, następuje poprzez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca oświadcza o aktualności operatu. Rzeczoznawca majątkowy podpisuje klauzulę w sposób, o którym mowa w § 57 ust. 1. Przepis § 57 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
W przypadku dalszego potwierdzania aktualności operatu szacunkowego stosuje się ust. 1.

JEST

1. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził, następuje przez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca majątkowy oświadcza o aktualności operatu szacunkowego, oraz analizy, o której mowa w art. 156 ust. 4 ustawy. Przepis § 57 stosuje się odpowiednio.
2.
(uchylony).

PODSUMOWANIE

Poza zwykłymi dostosowaniami do obowiązujących przepisów, zmiany obejmują:

  • zniesienie wymogu stosowania pieczęci rzeczoznawcy majątkowego,
  • wskazanie sposobu poświadczania przez rzeczoznawców majątkowych wypisów i wyrysów z dokumentów lub rejestrów,
  • doprecyzowanie sposobu potwierdzania aktualności operatów szacunkowych (klauzula + analiza),
  • potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego tylko jeden raz!

Uzasadnienie do zmiany, zamieszczona na portalu Rządowego Centrum Legislacji.

 

2 thoughts on “Zmiana rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

  1. Marek says:

    „z ograniczeniem do jednokrotnego potwierdzenia”… skąd interpretacja, że aktualizacja operatu w myśl nowego brzmienia przepisów będzie mogła odbyć się tylko jeden raz?

Masz pytania? Przemyślenia? Podziel się nimi.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!