Wycena nieruchomości, szacowanie nieruchomości – cz. I definicji UoGN

Poniżej zamieszam pierwszą z dwóch części definicji zawartych a art. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z komentarzem i wskazaniem pytań egzaminacyjnych, w których mowa o danej definicji. Nareszcie będzie wiadomo jaka jest różnica pomiędzy dwiema newralgicznymi z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego definicjami: wycena nieruchomości (punkt 6), szacowanie nieruchomości (punkt 8) 🙂 Część druga znajduje się tu. Zaczynamy!

Ilekroć w ustawie jest mowa o

1) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności;

Powyższą definicję należy rozumieć podobnie jak definicję nieruchomości zapisaną w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.”

Różnica pomiędzy obiema definicjami polega na tym, że definicje wg KC wskazuje bezpośrednio, że jedna nieruchomość może się składać z jednej bądź kilku działek gruntu, podczas gdy w definicji UoGN nie jest to doprecyzowane. Uzupełnienie tej definicji nieruchomości gruntowej stanowi definicja działki gruntu zawartą w punkcie 3) (omówiony poniżej), gdzie jest mowa o „części lub całości”.

Innym ujęciem nieruchomości jest ujęcie wieczystoksięgowe, zgodnie z którym nieruchomość może się składać z jednej lub wielu działek gruntu o ile działki te należą do tego samego właściciela i są wpisane do jednej księgi wieczystej. Zgodnie z art. 21 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece „Właściciel kilku nieruchomości stanowiących całość gospodarczą lub graniczących ze sobą może żądać połączenia ich w księdze wieczystej w jedną nieruchomość”. Widać tu wyraźny związek:

nieruchomość = działki gruntu wpisane do jednej księgi wieczystej,

czyli na gruncie wieczystoksięgowym nieruchomość identyfikowana jest z księgą wieczystą.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 30 czerwca 2016 r. I OSK 2350/14. Teza wyroku brzmi:  „Dwie graniczące z sobą działki gruntu należące do tego samego właściciela, dla których prowadzone są oddzielne księgi wieczyste, stanowią dwie odrębne nieruchomości gruntowe w rozumieniu art. 46 § 1 k.c. Jeżeli natomiast dla takich działek jest prowadzona jedna księga wieczysta, stanowią one – w rozumieniu powołanego przepisu – jedną nieruchomość gruntową.”

W dużym uproszczeniu, częściami składowymi nieruchomości są:

 • budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane (z wyjątkiem nieruchomości budynkowej i nieruchomości lokalowej),
 • drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania,
 • prawa związane z własnością nieruchomości.

Zapraszam do zapoznania się także z artykułem pt. Nieruchomość – co to właściwie znaczy?.

Test dla RzM z dnia 2015.05.21
Pyt 27 Nieruchomość gruntowa przekazana w użytkowanie wieczyste obejmuje następujące części składowe:
a. grunt;
b. budynek;
c. drzewa.

nieruchomość gruntowa

Prawidłowa odpowiedź: a, c. <– w powyższym przypadku (nieruchomość oddana w UW) budynek stanowi nieruchomość budynkową.

Test dla RzM z dnia 2017.08.03
Pyt 72 Co oznacza zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami pojęcie „nieruchomość gruntowa”?
a. grunt wraz z częściami składowymi trwale związanymi z gruntem;
b. grunt z wyłączeniem zalegających pod nim jakichkolwiek kopalin;
c. grunt bez części składowych wyłączonych na mocy przepisów odrębnych.

nieruchomość gruntowa

Prawidłowa odpowiedź: a, c

2) zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa;

Zgodnie z art. 21a UoGN „W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 21, nie wchodzą grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, w rozumieniu ustawy – Prawo wodne”.

Test dla RzM z dnia 2014.08.21 / 2015.05.21
Pyt 26 / 67 Stosownie do zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości :
Odp. a wyłącznie te, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd oraz nie są obciążone prawem użytkowania;
Odp. b wyłącznie nieruchomości stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa;
Odp. c które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

zasób nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: c.

Test dla RzM z dnia 2014.09.18 / 2016.10.13
Pyt 6 / 48 W ustawie o gospodarce nieruchomościami wyróżnia się:
Odp. a dwa rodzaje zasobów nieruchomości;
Odp. b trzy rodzaje zasobów nieruchomości;
Odp. c cztery rodzaje zasobów nieruchomości.

zasób nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: c.

Test dla RzM z dnia 2016.03.17
Pyt 20 Jakim podmiotom może przysługiwać prawo własności do nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości?
Odp. a wyłącznie gminie;
Odp. b jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej;
Odp. c osobie fizycznej.

zasób nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: a.

Test dla RzM z dnia 2016.05.19
Pyt 81 Jakie nieruchomości wchodzą w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, utworzonego na mocy przepisów ustawy o gospodarce nie ruchomościami?
Odp. a nieruchomości stanowiące własność gminy znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa;
Odp. b nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy;
Odp. c nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

zasób nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: a.

3) działce gruntu – należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej;

działka gruntu = działka ewidencyjna

Działka ewidencyjna została zdefiniowana w § 9 ust. 1 Rozp. EGiB, zgodnie z którym „działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.”

3a) działce budowlanej – należy przez to rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce;

Działka budowlana wg UoGN nie jest tożsama z działką budowlaną zdefiniowaną w art. 2 pkt 12) UoPLAN, zgodnie z którą przez działkę budowlaną należy rozumieć „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikających z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”.

UWAGA! Zasadnicza różnica polega na tym, że działka budowlana wg UoPLAN to działka niezabudowana, nadająca się do zabudowy, a tymczasem wg UoGN jest to działka zabudowana.

Test dla RzM z dnia 2014.11.20
Pyt 5 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod pojęciem „działki budowlanej” należy rozumieć:
a. zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce;
b. nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych;
c. działkę ewidencyjna stanowiącą ciągły obszar gruntu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony liniami granicznymi.

działka budowlana

Prawidłowa odpowiedź: a

Test dla RzM z dnia 2017.06.29
Pyt 14 Parametry, które w myśl przepisów o gospodarce nieruchomościami decydują o tym, że działka gruntu może być działką budowlaną to:
a. wielkość;
b. dostęp do drogi publicznej;
c. cechy geometryczne.

działka budowlana

Prawidłowa odpowiedź: a, b, c.

3b) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste;

Test dla RzM z dnia 2017.05.25
Pyt 27 Ilekroć w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest mowa o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, należy przez to rozumieć czynności prawne, na podstawie których następuje:
a. przeniesienie prawa użytkowania wieczystego;
b. oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
c. oddanie nieruchomości w trwały zarząd na czas nieokreślony.

Prawidłowa odpowiedź: a, b.

4) poprzednim właścicielu – należy przez to rozumieć osobę, która została pozbawiona prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów;

5) planie miejscowym – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) wycenie nieruchomości – należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;

O „postępowaniu” wspomina również §55 Rozp.WN: „Operat szacunkowy przedstawia postępowanie, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy.”

Test dla RzM z dnia 2014.04.24 / 2016.09.15
Pyt 30 / Pyt 52 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami przez określenie „wycena nieruchomości” rozumie się:
a. ustalenie przeciętnej ceny nieruchomości;
b. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
c. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia ceny nieruchomości.

wycena nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: b

Test dla RzM z dnia 2014.08.21
Pyt 35 Pojęcie „wycena nieruchomości” w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami oznacza:
a. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
b. czynności rzeczoznawcy związane z określaniem wartości nieruchomości;
c. sporządzanie opinii o wartości nieruchomości.

wycena nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: a.

Test dla RzM z dnia 2016.12.08
Pyt 33 Czym różni się pojęcie wycena nieruchomości od pojęcia szacowanie nieruchomości?
a. obydwa pojęcia oznaczają to samo i można je używać przemiennie;
b. różni się tym, że wycena oznacza postępowanie, a szacowanie oznacza czynności;
c. różni się tym, że wycena nieruchomości oznacza ustalanie jej ceny, a pojęcie szacowanie nieruchomości oznacza określanie jej wartości.

wycena nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: b. wycena nieruchomości

6a) określaniu wartości nieruchomości – należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości;

Rzeczoznawca majątkowy określa więc nie wartość nieruchomości a wartość praw do nieruchomości.

Test dla RzM z dnia 2016.09.15
Pyt 77 W rozumieniu zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami przez określanie wartości nieruchomości rozumie się:
a. szacowanie wartości nieruchomości;
b. postępowanie w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
c. określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.

określanie wartości nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: c.

7) powszechnej taksacji nieruchomości – należy przez to rozumieć wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości;

UWAGA! tu jest mowa o ustaleniu wartości katastralnej. Pozostałe rodzaje wartości, czyli np. wartość rynkową, odtworzeniową czy inne rodzaje wartości przewidziane w odrębnych przepisach się określa. Wynika to z art. 150 UoGN. W pytaniach egzaminacyjnych ta nomenklatura jest zachowana, ale niestety zdarzają się też pytania nieprawidłowo sformułowane, np. pyt 88 z 2016.09.15.

Test dla RzM z dnia 2016.09.15
Pyt 88 Celem powszechnej taksacji nieruchomości jest określenie wartości:
a. rynkowej nieruchomości;
b. odtworzeniowej nieruchomości;
c. katastralnej nieruchomości.

Prawidłowa odpowiedź: c. <– ale żeby być w zgodzie z przepisami prawa, w pytaniu słowo „określenie” powinno być zastąpione słowem „ustalenie”. W obecnym kształcie żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa…

Test dla RzM z dnia 2015.07.30
Pyt 74 Rzeczoznawcy majątkowi dokonują określenia wartości nieruchomości:
a. rynkowej;
b. odtworzeniowej;
c. katastralnej.

Prawidłowa odpowiedź: a, b.

Test dla RzM z dnia 2017.03.16
Pyt 42 W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:
a. ustalenia wartości katastralnej;
b. określenia wartości rynkowej;
c. określenia wartości godziwej.

Prawidłowa odpowiedź: a, b, c.

Test dla RzM z dnia 2017.04.20
Pyt 89 W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się określenia wartości:
a. rynkowej;
b. katastralnej;
c. odtworzeniowej.

Prawidłowa odpowiedź: a, c.

8) szacowaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć czynności związane z określaniem wartości nieruchomości;

Szacowanie nieruchomości jest pojęciem szerszym od określania wartości nieruchomości, bo na szacowanie to składają się różne czynności, a nie tylko samo określenie wartości nieruchomości. Zgodnie z przepisami działu IV UoGN w skład szacowania nieruchomości wchodzą także:

 • analiza rynku nieruchomości,
 • zebranie danych (informacji) o nieruchomościach,
 • wybór właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości,
 • wybór nieruchomości podobnych i analiza ich różnic, analiza cen transakcyjnych za nieruchomości podobne oraz
 • sporządzenie operatu szacunkowego.

Test dla RzM z dnia 2014.08.21 / 2015.11.19
Pyt 40 / Pyt 21 Pojęcie „szacowanie nieruchomości” na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami oznacza:
a. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
b. czynności rzeczoznawcy związane z określaniem wartości nieruchomości;
c. sporządzanie opinii o wartości nieruchomości.

szacowanie nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: b.

Test dla RzM z dnia 2015.03.26
Pyt 90 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez pojęcie „szacowanie nieruchomości” rozumie się:
a. czynności związane z określaniem wartości nieruchomości;
b. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
c. określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lub innych praw do nieruchomości.

szacowanie nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: a.

9) właściwym organie – należy przez to rozumieć starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy gminy , powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu i województwa;

Sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami są rozwinięte w art. 23 ust. 1 UoGN, art. 25 ust. 1 UoGN, art. 25b UoGN, art. 25d UoGN. W skrócie, gospodarowaniem nieruchomości zajmuje się organ wykonawczy. Dla przypomnienia poniżej tabela przedstawiająca kształt władzy lokalnej:

organy-wladzy-ksztalt-wladzy-lokalnej

Czyli:

 • nieruchomościami gminy gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
 • nieruchomościami powiatu gospodaruje zarząd powiatu,
 • nieruchomościami województwa gospodaruje zarząd województwa,
 • nieruchomościami Skarbu Państwa gospodaruje starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

Test dla RzM z dnia 2017.06.29
Pyt 89 Ilekroć w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest mowa o właściwym organie, należy przez to rozumieć:
a. organ wykonawczy gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących jej własność;
b. starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność powiatu;
c. marszałka województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność województwa.

właściwy organ

Prawidłowa odpowiedź: a.

Test dla RzM z dnia 2014.05.22
Pyt 25 Jaki organ administracji publicznej posiada kompetencje do bezpośredniego gospodarowania nieruchomościami wchodzącym i w skład powiatowego zasobu nieruchomości?
Odp. a rada powiatu;
Odp. b zarząd powiatu;
Odp. c starosta.

starosta

Prawidłowa odpowiedź: b.

Test dla RzM z dnia 2014.07.24 / 2015.03.26
Pyt 59 / 34 Jaki organ administracji publicznej posiada kompetencje do bezpośredniego gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości?
Odp. a sejmik województwa;
Odp. b zarząd województwa;
Odp. c marszałek województwa.

 

Prawidłowa odpowiedź: b.

Test dla RzM z dnia 2015.05.21
Pyt 60 Gospodarowanie zasobem nieruchomości wojewódzkich należy do kompetencji:
Odp. a wojewody;
Odp. b marszałka województwa;
Odp. c zarządu województwa.

 

Prawidłowa odpowiedź: c.

Test dla RzM z dnia 2016.04.14
Pyt. 8 Jaki organ administracji publicznej posiada, przyznane przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, kompetencje do bezpośredniego gospodarowania nieruchomościami wchodzącym i w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa?
Odp. a wojewoda;
Odp. b starosta wykonujący to zadanie, jako zadanie rządowe;
Odp. c starosta wykonujący to zadanie, jako zadanie własne.

 

Prawidłowa odpowiedź: b.

Test dla RzM z dnia 2017.03.16
Pyt 80 Jaki organ administracji publicznej posiada kompetencje do bezpośredniego gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości?
Odp. a rada gminy;
Odp. b zarząd gminy;
Odp. c wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

 

Prawidłowa odpowiedź: c.

Test dla RzM z dnia 2017.06.29
Pyt 37 Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, gospodaruje:
Odp. a wojewoda;
Odp. b marszałek województwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej;
Odp. c starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

 

Prawidłowa odpowiedź: c.

9a) samorządowej osobie prawnej – należy przez to rozumieć osoby prawne powoływane lub tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego;

W odróżnieniu od jednostki organizacyjnej z definicji w pkt 10), samorządowe osoby prawne posiadają osobowość prawną.

Test dla RzM z dnia 2015.10.15
Pyt 46 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, samorządową osobą prawną jest:
a. osoba prawna powołana lub utworzona przez organy jednostek samorządu terytorialnego;
b. każda jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego;
c. Skarb Państwa i jednostki organizacyjne Skarbu Państwa.

 

Prawidłowa odpowiedź: a.

9b) jednostce samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć gminę, powiat lub województwo;

9b1) staroście – należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu;

UWAGA! W pytaniach egzaminacyjnych często w odpowiedziach pojawia się zarówno „starosta” jak i „prezydent miasta na prawach powiatu” – w takim przypadku zazwyczaj obie odpowiedzi będą poprawne (oczywiście zależy od kontekstu pytania), np.:

Test dla RzM z dnia 2017.03.16
Pyt 17 Rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych prowadzi:
a. wójt, burmistrz;
b. prezydent miasta na prawach powiatu;
c. starosta.

 

Prawidłowa odpowiedź: b, c.

Test dla RzM z dnia 2017.04.20
Pyt 71 Organem właściwym w sprawie wywłaszczenia nieruchomości jest:
a. zarząd powiatu;
b. starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej;
c. prezydent miasta działającego na prawach powiatu.

 

Prawidłowa odpowiedź: b, c.

9c) właściwym urzędzie – należy przez to rozumieć starostwo powiatowe, w którym wykonywane są zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, albo odpowiednio urząd gminy, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski, w których prowadzone są sprawy gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego;

9d) radzie lub sejmiku – należy przez to rozumieć radę gminy lub radę powiatu oraz sejmik województwa;

10) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

Brak osobowości prawnej odróżnia jednostkę organizacyjną od samorządowej osoby prawnej, o której mówi definicja w pkt 9a).

Test dla RzM z dnia 2014.05.22 / 2017.06.29
Pyt 19 / Pyt 16 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostką organizacyjna jest:
a. jednostka samorządu terytorialnego;
b. państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
c. związek organizacji zawodowych.

 

Prawidłowa odpowiedź: b.

Pytań z testów: 35. Na dzisiaj to tyle. Jak zwykle proszę o uwagi, jeżeli umknęło mi coś ważnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close