Definicje z ustawy o gospodarce nieruchomościami – cz. I

nieruchomości - definicje

Jeżeli przygotowujesz się do egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego, to zapewne wiesz, że jednym z podstawowych aktów prawnych jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (UoGN). W art. 4 UoGN zawarty jest tzw. słowniczek pojęć. Polecam zapoznać się z tymi definicjami. Na ich podstawie skonstruowanych jest wiele pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Zwróć szczególną uwagę na różnicę pomiędzy dwiema newralgicznymi z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego definicjami: wycena nieruchomości (punkt 6), szacowanie nieruchomości (punkt 8).

Poniżej zamieszam pierwszą z dwóch części definicji wraz z komentarzem i wskazaniem pytań egzaminacyjnych, w których mowa o danej definicji. Część druga znajduje się tu. Zaczynamy!

1. Nieruchomość gruntowa

Ilekroć w ustawie jest mowa o

1) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności;

Powyższą definicję należy rozumieć podobnie jak definicję nieruchomości zapisaną w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.” Użyte w definicji słowo „części” sugeruje, że nieruchomość może się składać zarówno z jednej jak i z wielu działek gruntu stanowiących odrębny przedmiot własności.

Różnica pomiędzy obiema definicjami polega na tym, że definicje wg KC wskazuje bezpośrednio, że jedna nieruchomość może się składać z jednej bądź kilku działek gruntu, podczas gdy w definicji UoGN jest to wskazane pośrednio. Otóż uzupełnieniem definicji nieruchomości gruntowej jest definicja działki gruntu zawarta w punkcie 3) (omówiony poniżej), wg której przez pojęcie „działka gruntu” należy rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej. W świetle tych dwóch definicji z UoGN, nawet odległe od siebie działki mogą być częścią określonej nieruchomości. Jedna działka też może stanowić nieruchomość.

W orzecznictwie często przywoływany jest pogląd, że pojęcia nieruchomości na gruncie UoGN nie można utożsamiać z definicją występującą w ustawie z 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, które jest nieco odmiennym pojmowaniem nieruchomości.

Zgodnie z ujęciem wieczystoksięgowym, nieruchomość może się składać z jednej lub wielu działek gruntu o ile działki te należą do tego samego właściciela i są wpisane do jednej księgi wieczystej. Zgodnie z art. 21 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece „Właściciel kilku nieruchomości stanowiących całość gospodarczą lub graniczących ze sobą może żądać połączenia ich w księdze wieczystej w jedną nieruchomość”. Widać tu wyraźny związek:

nieruchomość = działki gruntu wpisane do jednej księgi wieczystej,

czyli na gruncie wieczystoksięgowym nieruchomość identyfikowana jest z księgą wieczystą.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 30 czerwca 2016 r. I OSK 2350/14. Teza wyroku brzmi:

„Dwie graniczące z sobą działki gruntu należące do tego samego właściciela, dla których prowadzone są oddzielne księgi wieczyste, stanowią dwie odrębne nieruchomości gruntowe w rozumieniu art. 46 § 1 k.c. Jeżeli natomiast dla takich działek jest prowadzona jedna księga wieczysta, stanowią one – w rozumieniu powołanego przepisu – jedną nieruchomość gruntową.”

Podsumowując, w ujęciu wieczystoksięgowym o tym, czy mamy do czynienia z jedną czy wieloma nieruchomościami decyduje liczba urządzonych ksiąg wieczystych. Tymczasem na gruncie art. 4 ust. 1 UoGN decydujące znaczenie winien mieć aspekt funkcjonalny.

Warto byłoby jeszcze wyjaśnić, co to są części składowe, o których mowa w definicji nieruchomości gruntowej wg UoGN. W dużym uproszczeniu, częściami składowymi nieruchomości są:

 • budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane (z wyjątkiem nieruchomości budynkowej i nieruchomości lokalowej),
 • drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania,
 • prawa związane z własnością nieruchomości.

Więcej na temat części składowych oraz rodzajów nieruchomości można znaleźć tu:
nieruchomość gruntowa
nieruchomość budynkowa
nieruchomość lokalowa
nieruchomość rolna
Nieruchomość – co to właściwie znaczy?

Test dla RzM z dnia 2015.05.21

Pyt 27 Nieruchomość gruntowa przekazana w użytkowanie wieczyste obejmuje następujące części składowe:
Odp. a. grunt;
Odp. b. budynek;
Odp. c. drzewa.

a, c. <– w powyższym przypadku (nieruchomość oddana w UW) budynek stanowi nieruchomość budynkową.

 

Test dla RzM z dnia 2017.08.03

Pyt 72 Co oznacza zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami pojęcie „nieruchomość gruntowa”?
Odp. a. grunt wraz z częściami składowymi trwale związanymi z gruntem;
Odp. b. grunt z wyłączeniem zalegających pod nim jakichkolwiek kopalin;
Odp. c. grunt bez części składowych wyłączonych na mocy przepisów odrębnych.

 

Test dla RzM z dnia 2019.12.05

Pyt 27 Czy nieruchomość może się składać z kilku działek gruntu?
Odp. a może, jeżeli działki te są jednorodne pod względem prawnym;
Odp. b nie może, gdyż nieruchomościami są wyłącznie ciągłe części powierzchni ziemskiej;
Odp. c może ale wyłącznie wtedy, gdy działki te przylegają do siebie, gdyż nieruchomościami są ciągłe części powierzchni ziemskiej.

 

2. Zasób nieruchomości

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa;

W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nie wchodzą grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, w rozumieniu ustawy – Prawo wodne”.

Test dla RzM z dnia 2014.08.21 / 2015.05.21

Pyt 26 / 67 Stosownie do zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości:
Odp. a wyłącznie te, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd oraz nie są obciążone prawem użytkowania;
Odp. b wyłącznie nieruchomości stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa;
Odp. c które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

 

Test dla RzM z dnia 2014.09.18 / 2016.10.13

Pyt 6 / 48 W ustawie o gospodarce nieruchomościami wyróżnia się:
Odp. a dwa rodzaje zasobów nieruchomości;
Odp. b trzy rodzaje zasobów nieruchomości;
Odp. c cztery rodzaje zasobów nieruchomości.

c

Zasób: 1.Skarbu Państwa, 2.gminy, 3.powiatu i 4.województwa.

 

Test dla RzM z dnia 2016.03.17

Pyt 20 Jakim podmiotom może przysługiwać prawo własności do nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości?
Odp. a wyłącznie gminie;
Odp. b jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej;
Odp. c osobie fizycznej.

 

Test dla RzM z dnia 2016.05.19 / 2019.03.21

Pyt 81 / 84 Jakie nieruchomości wchodzą w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, utworzonego na mocy przepisów ustawy o gospodarce nie ruchomościami?
Odp. a nieruchomości stanowiące własność gminy znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa;
Odp. b nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy;
Odp. c nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 

Test dla RzM z dnia 2019.04.25

Pyt 50 Do Jakiego zasobu należy nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa znajdująca się w użytkowaniu wieczystym gminy?
Odp. a do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, gdyż o przynależności do danego rodzaju zasobu rozstrzyga prawo własności;
Odp. b nie należy do żadnego rodzaju zasobu, gdyż z chwilą oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste znajduje się poza zasobami nieruchomości publicznych;
Odp. c do gminnego zasobu nieruchomości.

 

3. Działka gruntu

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) działce gruntu – należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej;

działka gruntu = działka ewidencyjna

Działka ewidencyjna została zdefiniowana w § 9 ust. 1 Rozp.EGiB, zgodnie z którym „działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.”

W operacie szacunkowym nie powinno się wiec pojawić sformułowanie „działka gruntowa”! Warto zapamiętać, że mamy „działkę gruntu” i „nieruchomość gruntową”.

3a. Działka budowlana

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3a) działce budowlanej – należy przez to rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce;

Działka budowlana wg UoGN nie jest tożsama z działką budowlaną zdefiniowaną w art. 2 pkt 12) UoPLAN, zgodnie z którą przez działkę budowlaną należy rozumieć „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikających z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”.

UWAGA! Zasadnicza różnica polega na tym, że działka budowlana wg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (UoPLAN) to działka niezabudowana, nadająca się do zabudowy, a tymczasem wg UoGN jest to działka zabudowana.

Test dla RzM z dnia 2014.11.20

Pyt 5 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod pojęciem „działki budowlanej” należy rozumieć:
Odp. a. zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce;
Odp. b. nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych;
Odp. c. działkę ewidencyjna stanowiącą ciągły obszar gruntu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony liniami granicznymi.

 

Test dla RzM z dnia 2017.06.29

Pyt 14 Parametry, które w myśl przepisów o gospodarce nieruchomościami decydują o tym, że działka gruntu może być działką budowlaną to:
Odp. a. wielkość;
Odp. b. dostęp do drogi publicznej;
Odp. c. cechy geometryczne.

 

3b. Zbywanie albo nabywanie nieruchomości

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3b) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste;

Test dla RzM z dnia 2017.05.25 / 2018.08.30 / 2019.12.05

Pyt 27 / 49 / 77 Ilekroć w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest mowa o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, należy przez to rozumieć czynności prawne, na podstawie których następuje:
Odp. a. przeniesienie prawa użytkowania wieczystego;
Odp. b. oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
Odp. c. oddanie nieruchomości w trwały zarząd na czas nieokreślony.

 

4. Poprzedni właściciel

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) poprzednim właścicielu – należy przez to rozumieć osobę, która została pozbawiona prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów;

5. Plan miejscowy

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) planie miejscowym – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z art. 15 ust. 2 w planie miejscowym określa się obowiązkowo:

 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
 • zasady kształtowania krajobrazu;
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 • zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 • stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p.

Ponadto według art. 15 ust. 3 u.p.z.p. w planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:

 • granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
 • granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
 • granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
 • granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
 • granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a;
 • granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
 • granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;
 • granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
 • granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 • granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;
 • sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
 • minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

6. Wycena nieruchomości

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) wycenie nieruchomości – należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;

Zachęcam do zapoznania się z różnicami pomiędzy wyceną nieruchomości (definicja 6), szacowaniem nieruchomości (definicja 8) i określaniem wartości nieruchomości (definicja 6a).

Test dla RzM z dnia 2014.04.24 / 2016.09.15

Pyt 30 / Pyt 52 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami przez określenie „wycena nieruchomości” rozumie się:
Odp. a. ustalenie przeciętnej ceny nieruchomości;
Odp. b. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
Odp. c. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia ceny nieruchomości.

wycena nieruchomości

Test dla RzM z dnia 2014.08.21 / 2019.09.05

Pyt 35 / 58 Pojęcie „wycena nieruchomości” w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami oznacza:
Odp. a. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
Odp. b. czynności rzeczoznawcy związane z określaniem wartości nieruchomości;
Odp. c. sporządzanie opinii o wartości nieruchomości.

wycena nieruchomości

Test dla RzM z dnia 2016.12.08

Pyt 33 Czym różni się pojęcie wycena nieruchomości od pojęcia szacowanie nieruchomości?
Odp. a. obydwa pojęcia oznaczają to samo i można je używać przemiennie;
Odp. b. różni się tym, że wycena oznacza postępowanie, a szacowanie oznacza czynności;
Odp. c. różni się tym, że wycena nieruchomości oznacza ustalanie jej ceny, a pojęcie szacowanie nieruchomości oznacza określanie jej wartości.

wycena nieruchomości

6a. Określanie wartości nieruchomości

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6a) określaniu wartości nieruchomości – należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości;

Test dla RzM z dnia 2016.09.15

Pyt 77 W rozumieniu zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami przez określanie wartości nieruchomości rozumie się:
Odp. a. szacowanie wartości nieruchomości;
Odp. b. postępowanie w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
Odp. c. określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.

wycena nieruchomości

7. Powszechna taksacja nieruchomości

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7) powszechnej taksacji nieruchomości – należy przez to rozumieć wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości;

UWAGA! tu jest mowa o ustaleniu wartości katastralnej. Pozostałe rodzaje wartości, czyli np. wartość rynkową, odtworzeniową czy inne rodzaje wartości przewidziane w odrębnych przepisach się określa. Wynika to z art. 150 UoGN. W pytaniach egzaminacyjnych ta nomenklatura jest zachowana, ale niestety zdarzają się też pytania nieprawidłowo sformułowane, np. pyt 88 z 2016.09.15. Bądź czujny 😉

Test dla RzM z dnia 2016.09.15

Pyt 88 Celem powszechnej taksacji nieruchomości jest określenie wartości:
Odp. a. rynkowej nieruchomości;
Odp. b. odtworzeniowej nieruchomości;
Odp. c. katastralnej nieruchomości.

c
Ale żeby być w zgodzie z przepisami prawa, w pytaniu słowo „określenie” powinno być zastąpione słowem „ustalenie”. W obecnym kształcie żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa…

 

W kolejnych latach pytanie zostało skorygowane i wygląda następująco:

Test dla RzM z dnia 2018.06.21

Pyt 83 Celem powszechnej taksacji nieruchomości jest ustalenie wartości:
Odp. a. rynkowej nieruchomości;
Odp. b. odtworzeniowej nieruchomości;
Odp. c. katastralnej nieruchomości.

 

Test dla RzM z dnia 2015.07.30

Pyt 74 Rzeczoznawcy majątkowi dokonują określenia wartości nieruchomości:
Odp. a. rynkowej;
Odp. b. odtworzeniowej;
Odp. c. katastralnej.

a, b
Jak już wcześniej pisałam, wartość katastralna nieruchomości się ustala a nie określa.

 

Test dla RzM z dnia 2017.03.16

Pyt 42 W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:
Odp. a. ustalenia wartości katastralnej;
Odp. b. określenia wartości rynkowej;
Odp. c. określenia wartości godziwej.

 

Test dla RzM z dnia 2017.04.20

Pyt 89 W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się określenia wartości:
Odp. a. rynkowej;
Odp. b. katastralnej;
Odp. c. odtworzeniowej.

 

8. Szacowanie nieruchomości

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8) szacowaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć czynności związane z określaniem wartości nieruchomości;

Różnice pomiędzy wyceną nieruchomości (definicja 6), szacowaniem nieruchomości (definicja 8) i określaniem wartości nieruchomości (definicja 6a).

Test dla RzM z dnia 2014.08.21 / 2015.11.19 / 2019.12.05

Pyt 40 / 21 / 79 Pojęcie „szacowanie nieruchomości” na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami oznacza:
Odp. a. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
Odp. b. czynności rzeczoznawcy związane z określaniem wartości nieruchomości;
Odp. c. sporządzanie opinii o wartości nieruchomości.

 

Test dla RzM z dnia 2015.03.26

Pyt 90 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez pojęcie „szacowanie nieruchomości” rozumie się:
Odp. a. czynności związane z określaniem wartości nieruchomości;
Odp. b. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
Odp. c. określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lub innych praw do nieruchomości.

 

9. Właściwy organ

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9) właściwym organie – należy przez to rozumieć starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy gminy, powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu i województwa;

Sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami są rozwinięte w art. 23 ust. 1 UoGN, art. 25 ust. 1, art. 25b, art. 25d. W skrócie, gospodarowaniem nieruchomościami zajmuje się organ wykonawczy. Dla przypomnienia poniżej tabela przedstawiająca kształt władzy lokalnej:

organy-wladzy-ksztalt-wladzy-lokalnej

Czyli:

 • nieruchomościami gminy gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
 • nieruchomościami powiatu gospodaruje zarząd powiatu,
 • nieruchomościami województwa gospodaruje zarząd województwa,
 • nieruchomościami Skarbu Państwa gospodaruje starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

Test dla RzM z dnia 2017.06.29

Pyt 89 Ilekroć w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest mowa o właściwym organie, należy przez to rozumieć:
Odp. a. organ wykonawczy gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących jej własność;
Odp. b. starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność powiatu;
Odp. c. marszałka województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność województwa.

 

Test dla RzM z dnia 2014.05.22

Pyt 25 Jaki organ administracji publicznej posiada kompetencje do bezpośredniego gospodarowania nieruchomościami wchodzącym i w skład powiatowego zasobu nieruchomości?
Odp. a rada powiatu;
Odp. b zarząd powiatu;
Odp. c starosta.

 

Test dla RzM z dnia 2014.07.24 / 2015.03.26

Pyt 59 / 34 Jaki organ administracji publicznej posiada kompetencje do bezpośredniego gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości?
Odp. a sejmik województwa;
Odp. b zarząd województwa;
Odp. c marszałek województwa.

 

Test dla RzM z dnia 2015.05.21

Pyt 60 Gospodarowanie zasobem nieruchomości wojewódzkich należy do kompetencji:
Odp. a wojewody;
Odp. b marszałka województwa;
Odp. c zarządu województwa.

 

Test dla RzM z dnia 2016.04.14

Pyt. 8 Jaki organ administracji publicznej posiada, przyznane przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, kompetencje do bezpośredniego gospodarowania nieruchomościami wchodzącym i w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa?
Odp. a wojewoda;
Odp. b starosta wykonujący to zadanie, jako zadanie rządowe;
Odp. c starosta wykonujący to zadanie, jako zadanie własne.

 

Test dla RzM z dnia 2017.03.16

Pyt 80 Jaki organ administracji publicznej posiada kompetencje do bezpośredniego gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości?
Odp. a rada gminy;
Odp. b zarząd gminy;
Odp. c wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

 

Test dla RzM z dnia 2017.06.29

Pyt 37 Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, gospodaruje:
Odp. a wojewoda;
Odp. b marszałek województwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej;
Odp. c starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

 

Test dla RzM z dnia 2018.05.10

Pyt 67 Ilekroć w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest mowa o właściwym organie, należy przez to rozumieć:
Odp. a. organ wykonawczy gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących jej własność;
Odp. b. starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność powiatu;
Odp. c. wojewodę w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność województwa.

 

9a. Samorządowa osoba prawna

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9a) samorządowej osobie prawnej – należy przez to rozumieć osoby prawne powoływane lub tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego;

W odróżnieniu od jednostki organizacyjnej z definicji w pkt 10), samorządowe osoby prawne posiadają osobowość prawną.

Test dla RzM z dnia 2015.10.15

Pyt 46 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, samorządową osobą prawną jest:
Odp. a. osoba prawna powołana lub utworzona przez organy jednostek samorządu terytorialnego;
Odp. b. każda jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego;
Odp. c. Skarb Państwa i jednostki organizacyjne Skarbu Państwa.

 

9b. Jednostka samorządu terytorialnego

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9b) jednostce samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć gminę, powiat lub województwo;

9b1. Starosta

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9b1) staroście – należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu;

UWAGA! W pytaniach egzaminacyjnych często w odpowiedziach pojawia się zarówno „starosta” jak i „prezydent miasta na prawach powiatu” – w takim przypadku zazwyczaj obie odpowiedzi będą poprawne (oczywiście zależy od kontekstu pytania), np.:

Test dla RzM z dnia 2017.03.16

Pyt 17 Rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych prowadzi:
Odp. a. wójt, burmistrz;
Odp. b. prezydent miasta na prawach powiatu;
Odp. c. starosta.

 

Test dla RzM z dnia 2017.04.20

Pyt 71 Organem właściwym w sprawie wywłaszczenia nieruchomości jest:
Odp. a. zarząd powiatu;
Odp. b. starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej;
Odp. c. prezydent miasta działającego na prawach powiatu.

 

9c. Właściwy urząd

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9c) właściwym urzędzie – należy przez to rozumieć starostwo powiatowe, w którym wykonywane są zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, albo odpowiednio urząd gminy, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski, w których prowadzone są sprawy gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego;

9d. Rada lub sejmik

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9d) radzie lub sejmiku – należy przez to rozumieć radę gminy lub radę powiatu oraz sejmik województwa;

10. Jednostka organizacyjna

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

Brak osobowości prawnej odróżnia jednostkę organizacyjną od samorządowej osoby prawnej, o której mówi definicja w pkt 9a).

Test dla RzM z dnia 2014.05.22 / 2017.06.29

Pyt 19 / Pyt 16 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostką organizacyjną jest:
Odp. a. jednostka samorządu terytorialnego;
Odp. b. państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
Odp. c. związek organizacji zawodowych.

 

Pytań z testów: 45. Na dzisiaj to tyle.

One thought on “Definicje z ustawy o gospodarce nieruchomościami – cz. I

Masz pytania? przemyślenia? Podziel się nimi :-)

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!

Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej mają za zadanie zapewnienie Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeżeli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj", to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij