Wycena nieruchomości, szacowanie nieruchomości – cz. I definicji UoGN

Poniżej zamieszam pierwszą z dwóch części definicji zawartych a art. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z komentarzem i wskazaniem pytań egzaminacyjnych, w których mowa o danej definicji. Nareszcie będzie wiadomo jaka jest różnica pomiędzy dwiema newralgicznymi z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego definicjami: wycena nieruchomości (punkt 6), szacowanie nieruchomości (punkt 8) 🙂 Część druga znajduje się tu. Zaczynamy!

Ilekroć w ustawie jest mowa o

1) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności;

Powyższą definicję należy rozumieć podobnie jak definicję nieruchomości zapisaną w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.” Użyte w definicji słowo “części” sugeruje, że nieruchomość może się składać zarówno z jednej jak i z wielu działek gruntu stanowiących odrębny przedmiot własności.

Różnica pomiędzy obiema definicjami polega na tym, że definicje wg KC wskazuje bezpośrednio, że jedna nieruchomość może się składać z jednej bądź kilku działek gruntu, podczas gdy w definicji UoGN jest to wskazane pośrednio. Otóż uzupełnieniem definicji nieruchomości gruntowej jest definicja działki gruntu zawarta w punkcie 3) (omówiony poniżej), wg której przez pojęcie “działka gruntu” należy rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej. W świetle tych dwóch definicji z UoGN, nawet odległe od siebie działki mogą być częścią określonej nieruchomości. Z drugiej strony, jedna działka też może stanowić nieruchomość. W orzecznictwie często przywoływany jest pogląd, że pojęcia nieruchomości na gruncie UoGN nie można utożsamiać z definicją występującą w ustawie z 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, które jest nieco odmiennym pojmowaniem nieruchomości.

Zgodnie z ujęciem wieczystoksięgowym, nieruchomość może się składać z jednej lub wielu działek gruntu o ile działki te należą do tego samego właściciela i są wpisane do jednej księgi wieczystej. Zgodnie z art. 21 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece „Właściciel kilku nieruchomości stanowiących całość gospodarczą lub graniczących ze sobą może żądać połączenia ich w księdze wieczystej w jedną nieruchomość”. Widać tu wyraźny związek:

nieruchomość = działki gruntu wpisane do jednej księgi wieczystej,

czyli na gruncie wieczystoksięgowym nieruchomość identyfikowana jest z księgą wieczystą.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 30 czerwca 2016 r. I OSK 2350/14. Teza wyroku brzmi:  „Dwie graniczące z sobą działki gruntu należące do tego samego właściciela, dla których prowadzone są oddzielne księgi wieczyste, stanowią dwie odrębne nieruchomości gruntowe w rozumieniu art. 46 § 1 k.c. Jeżeli natomiast dla takich działek jest prowadzona jedna księga wieczysta, stanowią one – w rozumieniu powołanego przepisu – jedną nieruchomość gruntową.”

Podsumowując, w ujęciu wieczystoksięgowym o tym, czy mamy do czynienia z jedną czy wieloma nieruchomościami decyduje liczba urządzonych ksiąg wieczystych. Tymczasem na gruncie art. 4 ust. 1 UoGN decydujące znaczenie winien mieć aspekt funkcjonalny.

Warto byłoby jeszcze wyjaśnić, co to są części składowe, o których mowa w definicji nieruchomości gruntowej wg UoGN. W dużym uproszczeniu, częściami składowymi nieruchomości są:

 • budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane (z wyjątkiem nieruchomości budynkowej i nieruchomości lokalowej),
 • drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania,
 • prawa związane z własnością nieruchomości.

Więcej na temat części składowych oraz rodzajów nieruchomości można znaleźć tu:
nieruchomość gruntowa
nieruchomość budynkowa
nieruchomość lokalowa
nieruchomość rolna
Nieruchomość – co to właściwie znaczy?

Test dla RzM z dnia 2015.05.21
Pyt 27 Nieruchomość gruntowa przekazana w użytkowanie wieczyste obejmuje następujące części składowe:
a. grunt;
b. budynek;
c. drzewa.

nieruchomość gruntowa

Prawidłowa odpowiedź: a, c. <– w powyższym przypadku (nieruchomość oddana w UW) budynek stanowi nieruchomość budynkową.

Test dla RzM z dnia 2017.08.03
Pyt 72 Co oznacza zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami pojęcie „nieruchomość gruntowa”?
a. grunt wraz z częściami składowymi trwale związanymi z gruntem;
b. grunt z wyłączeniem zalegających pod nim jakichkolwiek kopalin;
c. grunt bez części składowych wyłączonych na mocy przepisów odrębnych.

nieruchomość gruntowa

Prawidłowa odpowiedź: a, c

2) zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa;

Zgodnie z art. 21a UoGN „W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 21, nie wchodzą grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, w rozumieniu ustawy – Prawo wodne”.

Test dla RzM z dnia 2014.08.21 / 2015.05.21
Pyt 26 / 67 Stosownie do zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości :
Odp. a wyłącznie te, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd oraz nie są obciążone prawem użytkowania;
Odp. b wyłącznie nieruchomości stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa;
Odp. c które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

zasób nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: c.

Test dla RzM z dnia 2014.09.18 / 2016.10.13
Pyt 6 / 48 W ustawie o gospodarce nieruchomościami wyróżnia się:
Odp. a dwa rodzaje zasobów nieruchomości;
Odp. b trzy rodzaje zasobów nieruchomości;
Odp. c cztery rodzaje zasobów nieruchomości.

zasób nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: c.

Test dla RzM z dnia 2016.03.17
Pyt 20 Jakim podmiotom może przysługiwać prawo własności do nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości?
Odp. a wyłącznie gminie;
Odp. b jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej;
Odp. c osobie fizycznej.

zasób nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: a.

Test dla RzM z dnia 2016.05.19
Pyt 81 Jakie nieruchomości wchodzą w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, utworzonego na mocy przepisów ustawy o gospodarce nie ruchomościami?
Odp. a nieruchomości stanowiące własność gminy znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa;
Odp. b nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy;
Odp. c nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

zasób nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: a.

3) działce gruntu – należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej;

działka gruntu = działka ewidencyjna

Działka ewidencyjna została zdefiniowana w § 9 ust. 1 Rozp. EGiB, zgodnie z którym „działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.”

W operacie szacunkowym nie powinno się wiec pojawić sformułowanie “działka gruntowa”! Warto zapamiętać, że mamy “działkę gruntu” i “nieruchomość gruntową”.

3a) działce budowlanej – należy przez to rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce;

Działka budowlana wg UoGN nie jest tożsama z działką budowlaną zdefiniowaną w art. 2 pkt 12) UoPLAN, zgodnie z którą przez działkę budowlaną należy rozumieć „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikających z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”.

UWAGA! Zasadnicza różnica polega na tym, że działka budowlana wg UoPLAN to działka niezabudowana, nadająca się do zabudowy, a tymczasem wg UoGN jest to działka zabudowana.

Test dla RzM z dnia 2014.11.20
Pyt 5 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod pojęciem „działki budowlanej” należy rozumieć:
a. zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce;
b. nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych;
c. działkę ewidencyjna stanowiącą ciągły obszar gruntu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony liniami granicznymi.

działka budowlana

Prawidłowa odpowiedź: a

Test dla RzM z dnia 2017.06.29
Pyt 14 Parametry, które w myśl przepisów o gospodarce nieruchomościami decydują o tym, że działka gruntu może być działką budowlaną to:
a. wielkość;
b. dostęp do drogi publicznej;
c. cechy geometryczne.

działka budowlana

Prawidłowa odpowiedź: a, b, c.

3b) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste;

Test dla RzM z dnia 2017.05.25
Pyt 27 Ilekroć w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest mowa o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, należy przez to rozumieć czynności prawne, na podstawie których następuje:
a. przeniesienie prawa użytkowania wieczystego;
b. oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
c. oddanie nieruchomości w trwały zarząd na czas nieokreślony.

Prawidłowa odpowiedź: a, b.

4) poprzednim właścicielu – należy przez to rozumieć osobę, która została pozbawiona prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów;

5) planie miejscowym – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan ten jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z art. 15 ust. 2 w planie miejscowym określa się obowiązkowo:

 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
 • zasady kształtowania krajobrazu;
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 • zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 • stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p.

Ponadto według art. 15 ust. 3 u.p.z.p. w planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:

 • granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
 • granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
 • granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
 • granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
 • granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a;
 • granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
 • granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;
 • granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
 • granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 • granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;
 • sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
 • minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

6) wycenie nieruchomości – należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;

Czyli mówiąc o wycenie nieruchomości należy mieć na myśli cały proces prowadzący do określania wartości nieruchomości. O „postępowaniu” wspomina również §55 Rozp.WN: „Operat szacunkowy przedstawia postępowanie, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy.”

Szerzej ten proces opisują przepisy art. 150 – 156 UoGN.

Test dla RzM z dnia 2014.04.24 / 2016.09.15
Pyt 30 / Pyt 52 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami przez określenie „wycena nieruchomości” rozumie się:
a. ustalenie przeciętnej ceny nieruchomości;
b. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
c. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia ceny nieruchomości.

wycena nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: b

Test dla RzM z dnia 2014.08.21
Pyt 35 Pojęcie „wycena nieruchomości” w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami oznacza:
a. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
b. czynności rzeczoznawcy związane z określaniem wartości nieruchomości;
c. sporządzanie opinii o wartości nieruchomości.

wycena nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: a.

Test dla RzM z dnia 2016.12.08
Pyt 33 Czym różni się pojęcie wycena nieruchomości od pojęcia szacowanie nieruchomości?
a. obydwa pojęcia oznaczają to samo i można je używać przemiennie;
b. różni się tym, że wycena oznacza postępowanie, a szacowanie oznacza czynności;
c. różni się tym, że wycena nieruchomości oznacza ustalanie jej ceny, a pojęcie szacowanie nieruchomości oznacza określanie jej wartości.

wycena nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: b. wycena nieruchomości

6a) określaniu wartości nieruchomości – należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości;

Rzeczoznawca majątkowy określa więc nie wartość nieruchomości a wartość praw do nieruchomości.

Test dla RzM z dnia 2016.09.15
Pyt 77 W rozumieniu zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami przez określanie wartości nieruchomości rozumie się:
a. szacowanie wartości nieruchomości;
b. postępowanie w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
c. określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.

określanie wartości nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: c.

7) powszechnej taksacji nieruchomości – należy przez to rozumieć wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości;

UWAGA! tu jest mowa o ustaleniu wartości katastralnej. Pozostałe rodzaje wartości, czyli np. wartość rynkową, odtworzeniową czy inne rodzaje wartości przewidziane w odrębnych przepisach się określa. Wynika to z art. 150 UoGN. W pytaniach egzaminacyjnych ta nomenklatura jest zachowana, ale niestety zdarzają się też pytania nieprawidłowo sformułowane, np. pyt 88 z 2016.09.15.

Test dla RzM z dnia 2016.09.15
Pyt 88 Celem powszechnej taksacji nieruchomości jest określenie wartości:
a. rynkowej nieruchomości;
b. odtworzeniowej nieruchomości;
c. katastralnej nieruchomości.

Prawidłowa odpowiedź: c. <– ale żeby być w zgodzie z przepisami prawa, w pytaniu słowo „określenie” powinno być zastąpione słowem „ustalenie”. W obecnym kształcie żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa…

Test dla RzM z dnia 2015.07.30
Pyt 74 Rzeczoznawcy majątkowi dokonują określenia wartości nieruchomości:
a. rynkowej;
b. odtworzeniowej;
c. katastralnej.

Prawidłowa odpowiedź: a, b.

Test dla RzM z dnia 2017.03.16
Pyt 42 W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:
a. ustalenia wartości katastralnej;
b. określenia wartości rynkowej;
c. określenia wartości godziwej.

Prawidłowa odpowiedź: a, b, c.

Test dla RzM z dnia 2017.04.20
Pyt 89 W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się określenia wartości:
a. rynkowej;
b. katastralnej;
c. odtworzeniowej.

Prawidłowa odpowiedź: a, c.

8) szacowaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć czynności związane z określaniem wartości nieruchomości;

Szacowanie nieruchomości jest pojęciem szerszym od określania wartości nieruchomości, bo na szacowanie to składają się różne czynności, a nie tylko samo określenie wartości nieruchomości. Zgodnie z przepisami działu IV UoGN w skład szacowania nieruchomości wchodzą także:

 • analiza rynku nieruchomości,
 • zebranie danych (informacji) o nieruchomościach,
 • wybór właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości,
 • wybór nieruchomości podobnych i analiza ich różnic, analiza cen transakcyjnych za nieruchomości podobne oraz
 • sporządzenie operatu szacunkowego.

Test dla RzM z dnia 2014.08.21 / 2015.11.19
Pyt 40 / Pyt 21 Pojęcie „szacowanie nieruchomości” na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami oznacza:
a. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
b. czynności rzeczoznawcy związane z określaniem wartości nieruchomości;
c. sporządzanie opinii o wartości nieruchomości.

szacowanie nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: b.

Test dla RzM z dnia 2015.03.26
Pyt 90 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez pojęcie „szacowanie nieruchomości” rozumie się:
a. czynności związane z określaniem wartości nieruchomości;
b. postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
c. określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lub innych praw do nieruchomości.

szacowanie nieruchomości

Prawidłowa odpowiedź: a.

9) właściwym organie – należy przez to rozumieć starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy gminy , powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu i województwa;

Sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami są rozwinięte w art. 23 ust. 1 UoGN, art. 25 ust. 1 UoGN, art. 25b UoGN, art. 25d UoGN. W skrócie, gospodarowaniem nieruchomości zajmuje się organ wykonawczy. Dla przypomnienia poniżej tabela przedstawiająca kształt władzy lokalnej:

organy-wladzy-ksztalt-wladzy-lokalnej

Czyli:

 • nieruchomościami gminy gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
 • nieruchomościami powiatu gospodaruje zarząd powiatu,
 • nieruchomościami województwa gospodaruje zarząd województwa,
 • nieruchomościami Skarbu Państwa gospodaruje starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

Test dla RzM z dnia 2017.06.29
Pyt 89 Ilekroć w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest mowa o właściwym organie, należy przez to rozumieć:
a. organ wykonawczy gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących jej własność;
b. starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność powiatu;
c. marszałka województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność województwa.

właściwy organ

Prawidłowa odpowiedź: a.

Test dla RzM z dnia 2014.05.22
Pyt 25 Jaki organ administracji publicznej posiada kompetencje do bezpośredniego gospodarowania nieruchomościami wchodzącym i w skład powiatowego zasobu nieruchomości?
Odp. a rada powiatu;
Odp. b zarząd powiatu;
Odp. c starosta.

starosta

Prawidłowa odpowiedź: b.

Test dla RzM z dnia 2014.07.24 / 2015.03.26
Pyt 59 / 34 Jaki organ administracji publicznej posiada kompetencje do bezpośredniego gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości?
Odp. a sejmik województwa;
Odp. b zarząd województwa;
Odp. c marszałek województwa.

 

Prawidłowa odpowiedź: b.

Test dla RzM z dnia 2015.05.21
Pyt 60 Gospodarowanie zasobem nieruchomości wojewódzkich należy do kompetencji:
Odp. a wojewody;
Odp. b marszałka województwa;
Odp. c zarządu województwa.

 

Prawidłowa odpowiedź: c.

Test dla RzM z dnia 2016.04.14
Pyt. 8 Jaki organ administracji publicznej posiada, przyznane przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, kompetencje do bezpośredniego gospodarowania nieruchomościami wchodzącym i w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa?
Odp. a wojewoda;
Odp. b starosta wykonujący to zadanie, jako zadanie rządowe;
Odp. c starosta wykonujący to zadanie, jako zadanie własne.

 

Prawidłowa odpowiedź: b.

Test dla RzM z dnia 2017.03.16
Pyt 80 Jaki organ administracji publicznej posiada kompetencje do bezpośredniego gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości?
Odp. a rada gminy;
Odp. b zarząd gminy;
Odp. c wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

 

Prawidłowa odpowiedź: c.

Test dla RzM z dnia 2017.06.29
Pyt 37 Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, gospodaruje:
Odp. a wojewoda;
Odp. b marszałek województwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej;
Odp. c starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

 

Prawidłowa odpowiedź: c.

9a) samorządowej osobie prawnej – należy przez to rozumieć osoby prawne powoływane lub tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego;

W odróżnieniu od jednostki organizacyjnej z definicji w pkt 10), samorządowe osoby prawne posiadają osobowość prawną.

Test dla RzM z dnia 2015.10.15
Pyt 46 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, samorządową osobą prawną jest:
a. osoba prawna powołana lub utworzona przez organy jednostek samorządu terytorialnego;
b. każda jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego;
c. Skarb Państwa i jednostki organizacyjne Skarbu Państwa.

 

Prawidłowa odpowiedź: a.

9b) jednostce samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć gminę, powiat lub województwo;

9b1) staroście – należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu;

UWAGA! W pytaniach egzaminacyjnych często w odpowiedziach pojawia się zarówno „starosta” jak i „prezydent miasta na prawach powiatu” – w takim przypadku zazwyczaj obie odpowiedzi będą poprawne (oczywiście zależy od kontekstu pytania), np.:

Test dla RzM z dnia 2017.03.16
Pyt 17 Rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych prowadzi:
a. wójt, burmistrz;
b. prezydent miasta na prawach powiatu;
c. starosta.

 

Prawidłowa odpowiedź: b, c.

Test dla RzM z dnia 2017.04.20
Pyt 71 Organem właściwym w sprawie wywłaszczenia nieruchomości jest:
a. zarząd powiatu;
b. starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej;
c. prezydent miasta działającego na prawach powiatu.

 

Prawidłowa odpowiedź: b, c.

9c) właściwym urzędzie – należy przez to rozumieć starostwo powiatowe, w którym wykonywane są zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, albo odpowiednio urząd gminy, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski, w których prowadzone są sprawy gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego;

9d) radzie lub sejmiku – należy przez to rozumieć radę gminy lub radę powiatu oraz sejmik województwa;

10) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

Brak osobowości prawnej odróżnia jednostkę organizacyjną od samorządowej osoby prawnej, o której mówi definicja w pkt 9a).

Test dla RzM z dnia 2014.05.22 / 2017.06.29
Pyt 19 / Pyt 16 W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostką organizacyjna jest:
a. jednostka samorządu terytorialnego;
b. państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
c. związek organizacji zawodowych.

 

Prawidłowa odpowiedź: b.

Pytań z testów: 35. Na dzisiaj to tyle. Jak zwykle proszę o uwagi, jeżeli umknęło mi coś ważnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej mają za zadanie zapewnienie Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeżeli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj", to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij